Vi använder cookies för att ge en bättre upplevelse på Svenska Intensivvårdsregistret.  Kakor (cookies) på webbplatsen

Stadgar

Svenska Intensivvårdsregistrets stadgar

Ladda ned som pdf-fil


Stadgar för Svenska Intensivvårdsregistret

§1 Syfte

Svenska Intensivvårdsregistret har som syfte att utan egen vinning som en ideell förening driva ett Nationellt Kvalitetsregister för intensivvård i Sverige i egen regi eller som upphandlad tjänst för att följa och höja kvaliteten på svensk intensivvård inom utvalda kontinuerligt uppföljda områden. Svenska Intensivvårdsregistret skall dessutom främja metodutveckling och forskning inom intensivvården, framför allt inom epidemiologi, men även andra riktade områden där ett deltagande av många centra är en förutsättning för genomförande av högkvalitativa vetenskapliga studier.

 

§2 Föreningens ställning – associationer

Svenska Intensivvårdsregistret är en självständig förening, men som sådan en associerad förening till Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI). Svenska Intensivvårdsregistret kommer att följa de regler, rekommendationer och riktlinjer som gäller för Nationella Kvalitetsregister. Svenska Intensivvårdsregistret kommer att verka för att ha gemensamma regler, rekommendationer och riktlinjer med SFAI, samt att ha en löpande god kontakt och utbyte med andra nationella och internationella intensivvårdsorganisationer.

Registerhållande myndighet för Svenska Intensivvårdsregistret är Landstinget i Värmland. Svenska Intensivvårdsregistrets uppdrag som förening och styrelse, samt dess befogenheter rörande kvalitetsregistret skall vid varje tidpunkt vara reglerat i särskilt avtal med registerhållande myndighet. Registerhållande myndighet ansvarar för alla avtal med eventuella parter utanför föreningen eller Registerhållarens egen verksamhet.

 

§3 Medlemskap

Föreningen Svenska Intensivvårdsregistret är öppet för svenska enheter som är anslutna till Svenska Intensivvårdsregistret och erlagt dataregistreringsavgift till detta. Varje enhet som önskar särredovisning av registerdata är separat medlem oavsett organisationsstruktur. 


§4 Avgifter

Medlemsavgiften för föreningen Svenska Intensivvårdsregistret föreslås årsmötet av styrelsen och beslutas årligen av årsmötet. Dessutom erläggs en årlig dataregistreringsavgift som kan vara enhetlig eller differentierad mellan medlemmar med hänsyn till utnyttjandegrad och omfattning av Svenska intensivvårdsregistrets tjänster. Dataregistreringsavgiftens storlek och eventuell differentiering föreslås av styrelsen årligen och beslutas av årsmötet, om inte annat framgår av avtal med Registerhållande myndighet. Årsmötets beslut gäller kalenderårsvis och erlagda avgifter krävs för att registret skall behandla innevarande års data. 

 

§5 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är kalenderår från 1 januari till 31 december.

 

 § 6 Föreningens säte

Föreningens organisatoriska hemvist skall vara Karlstad, Sverige.

 

§7 Styrelsens sammansättning och arbetssätt

Styrelsen utgörs av nio personer inklusive ordföranden och väljs av årsmötet. Ordförande och sekreterare väljs i särskilt val. Mandatperiod är för ordförande alltid ett år, medan övriga styrelseledamöter inklusive sekreteraren skall väljas på två år i taget, dock med val av fyra ledamöter varje år. Suppleanter till styrelsen väljs ej. Registerhållaren kan, om man så önskar, tillsätta en fullvärdig ledamot i styrelsen utöver årsmötets val. Mandatperioden för registerhållarens ledamot skall vara högst två år. Registerhållaren skall tillfrågas om förordnande inför årsmöte, då förordnande tar slut, eller då registerhållarens ledamot avgår av annat skäl.

Styrelseledamöter kan vara anställda i Svenska Intensivvårdsregistret, men skall ej delta i beslut som berör egna anställnings- och arbetsförhållanden. Då styrelseledamot avgår under pågående mandatperiod kan styrelsen om den så anser invälja ersättande styrelseledamot fram till kommande årsmöte. Styrelsens beslut om a) att invälja ledamot och b) valet av person skall båda vara enhälliga och får omfatta högst två personer per år. Oavsett tid kvar på mandatet skall omval på posten ske vid nästa årsmöte. Styrelsen kan också välja att avstå från att invälja ny ledamot så länge styrelsen består av minst fem personer. Om ovanstående ej är tillämpligt måste extra föreningsstämma utlysas då styrelsens storlek understiger fem personer (exklusive eventuell representant från Registerhållaren). Vald ledamot godkänner i och med valet att namn, adressuppgifter och epostadress eller motsvarande publiceras elektroniskt.

Styrelsen skall sammanträda minst två gånger per år. Styrelsen sammankallas av ordföranden eller om minst tre ledamöter så begär. Styrelsemöte skall annonseras till ledamöter minst två veckor före sammanträdesdatum. Styrelsemöten som ej ingår i planerad överenskommen årlig mötesordning skall avhållas på plats som samtliga styrelseledamöter kan godkänna. Om detta ej kan uppnås skall styrelsemöte avhållas på plats som Registerhållaren bestämmer.

Styrelsen är beslutsmässig om minst fem ledamöter (inklusive eventuell representant från Registerhållaren) är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. I ordinarie ordförandes frånvaro väljer styrelsen tillfällig ordförande bland närvarande styrelseledamöter.

Protokoll över sammanträden skall finnas hos sekreteraren och/eller exekutivt ansvarig tjänsteman. Samtliga protokoll skall anslås även elektroniskt. Protokoll skall justeras av ordföranden (alternativt tillfällig ordförande utsedd enligt ovan), sekreteraren, exekutivt ansvarig och minst en ytterligare styrelseledamot (justeringsperson) som väljs i inledningen av varje möte. Förslag till styrelsen kan väckas av ledamöter i arbetsgrupper eller av personer från anslutna medlemsavdelningar. Efter styrelsemöte besvaras varje från medlem väckt förslag minst med protokollsutdrag direkt till förslagsställaren.

 

§8 Årsmöte

Årsmöte skall hållas senast under april månad och skall om möjligt samlokaliseras med lämplig sammankomst i Sverige med program inom intensivvårdsområdet. Tidpunkt för årsmötet fastställs av styrelsen som delger föreningens medlemmar kallelse senast sex veckor före årsmötet. Kallelse kan ske skriftligt eller elektroniskt till anslutna avdelningars angivna kontaktpersoner och skall innehålla tid, plats och preliminär dagordning. Årsredovisning inklusive ekonomisk redovisning och revisionsrapport för föreningen skall aktivt delges medlemmarna skriftligt eller elektroniskt på samma sätt som kallelsen senast två veckor före årsmötet. Redovisningen skall också innehålla ekonomisk redovisning för det Nationella Kvalitetsregistret och revisionsrapport av detta oavsett om det drivs direkt av föreningen eller i annan form. Vid årsmötet äger anslutna enheter rösträtt med en röst. Ombud skall till årsmötet medföra bemyndigande från medicinskt ansvarig för avdelningen om ombudet inte själv är medicinskt ansvarig. Fullmakt för avdelning som saknar personligt ombud vid årsmötet får ej användas.

Årsmötet skall inledas med val av mötesordförande, mötessekreterare och minst två justeringspersoner som ej har plats i styrelsen att jämte mötesordföranden justera protokollet. Omröstning på årsmötet sker normalt öppet, men skall om så begärs ske slutet genom röstsedlar där varje ombud som röstar skall avprickas i röstlängd.

Rösträtt vid årsmötet har avdelningar som senast två veckor före årsmötet har erlagt hela eller av styrelsen enligt § 4 beslutad del av årsavgiften för det senast debiterade kalenderåret. Röstlängd i enlighet med detta skall finnas på årsmötet.

Utöver styrelse enligt § 7 väljs på årsmötet också valberedning och revisor. Till valberedning väljs två ledamöter, varav en sammankallande. Revisor väljs i form av en lekmannarevisor med en suppleant. Denna revision skall komplettera den revision av auktoriserad revisor eller Registerhållaren som alltid skall finnas minst för det Nationella Kvalitetsregistrets del.

Förslag till årsmötet för beslut skall vara styrelsen till handa minst tre veckor före årsmötet så att handlingar kan tillställas medlemmarna tillsammans med övriga årsmöteshandlingar. Övriga frågor av diskussions- eller informationskaraktär med kortare framförhållning än ovan får väckas, men ej beslutas om, vid årsmötet.

 

§9 Ekonomiskt arbetssätt

Styrelsen utser exekutivt ansvarig tjänsteman för föreningen och det Nationella Kvalitetsregistret. Denna person är ensam, eller om styrelsen så beslutar, tillsammans med ordföranden firmatecknare var för sig. Exekutivt ansvarig tjänsteman får ej ha säte i styrelsen. Exekutivt ansvarig tjänsteman skall närvara vid styrelsemöten och har yttrande-, men ej rösträtt och skall löpande rapportera till styrelsens ledamöter angående föreningens och det Nationella Kvalitetsregistrets ekonomiska situation. Exekutivt ansvarig tjänsteman kan entledigas utan uppsägningstid av styrelsen. Skulle av årsmötet vald styrelseledamot utses till exekutivt ansvarig tjänsteman måste denne lämna sitt styrelseuppdrag och ersättas i enlighet med §7. Exekutivt ansvarig tjänsteman är ansvarig inför styrelsen och registerhållaren för föreningens och det Nationella Kvalitetsregistrets ekonomi.

Beslut om eventuella arvoden till valda styrelseledamöter tas av årsmötet, och kan gälla högst innevarande och kommande verksamhetsår. Beslutet ska tydligt ange för vilka personer och för vilken tid beslutet avser. Styrelsen eller exekutivt ansvarig tjänsteman, inom ramar som styrelsen fastslagit, har rätten att tidsbegränsat anställa personal i föreningen och det Nationella Kvalitetsregistret, såvida inte annat framgår av föreningens avtal med Registerhållaren. Regler för representation i samband med styrelsemöten och annan verksamhet fastställs varje år av styrelsen och skall i efterhand presenteras för föreningens medlemmar i årsredovisningen.

 

§10 Ändring av stadgar

Stadgarna kan ändras av två på varandra följande årsmöten som med mer än hälften av de närvarande rösterna godkänner förslag om detta. Förslag om stadgeändring får läggas av styrelsen eller varje enskild medlemsavdelnings representant. För att förslag om stadgeändring från medlem skall behandlas av årsmötet skall förslagsställande enhet vid varje årsmöte fortsatt vara medlem.

 

§11 Arbetsgrupper och etiskt reglemente

Föreningen har alltid minst två permanenta arbetsgrupper: IT-grupp och Forsknings- och Utvecklingsgrupp (FoU). De två permanenta arbetsgrupperna skall ha minst två och högst tio personer vardera. Styrelsen utser ansvarig tillika sammankallande för respektive arbetsgrupp. Medlemmar i grupperna utses av årsmötet eller styrelsen efter beslut i frågan på årsmötet. Styrelsens ledamöter kan dock alltid ingå i grupperna oavsett årsmötets val. Svenska Intensivvårdsregistret eftersträvar dessutom att ha regionala kontaktpersoner. Ytterligare arbetsgrupper kan skapas efter beslut i styrelsen eller av årsmötet. Sådana grupper skall dock alltid omprövas i samband med årsmötet då beslut tas om behov av gruppen fortsatt föreligger.

IT-gruppen skall verka för att utveckla IT-stöd och elektronisk publicering av det Nationella Kvalitetsregistrets data, samt utveckla elektroniskt stöd för forskning inom intensivvårdsområdet. Gruppen har rapportskyldighet till styrelsen och exekutivt ansvarig tjänsteman. Ekonomiska beslut rörande gruppens verksamhet fattas av föreningens firmatecknare.

FoU-gruppen skall verka för kvalitetsövervakning, kontinuerlig utveckling av funktioner för utdata från det Nationella Kvalitetsregistret, samt kontinuerligt försöka utveckla användningsområden för kvalitetskontroll, forskning och utveckling med basen i det nationella kvalitetsregistret. Samarbete med epidemiologisk och statistisk kompetens förutsätts om inte sådan är inkluderad i gruppen. Gruppen ansvarar inom ramen för kvalitetsövervakningen för att följa och försöka eliminera tänkbara felkällor i registreringen, kontrollera använd registreringsteknik, samt för att pröva nya förslag till kompletterande permanent eller tillfällig registrering. Gruppen är likaledes ansvarig för metodologisk analys och etisk prövning av föreslagna forskningsprojekt som avser att utnyttja något av föreningens dataregister eller annan i föreningens namn insamlad information.

Gruppens etiska granskning sker helt oberoende av andra forskningsetiska kommittéer och gruppens rekommendationer gäller endast föreningens verksamhet och register. Forskningsprojekt med data från Svenska Intensivvårdsregistret ska ha etiskt godkännande enligt vid varje tidpunkt gällande regelverk. Samtliga föreslagna forskningsprojekt där information skall hämtas från föreningens verksamhet eller register skall remissbehandlas av FoU-gruppen och därefter beslutas av styrelsen. I tveksamma fall kan styrelsen besluta att hänskjuta ett ärende till kommande årsmöte där beslut fattas med enkel majoritet. Ärende som avgjorts av styrelsen kan överklagas. Ärendet skall då i första hand prövas av registerhållaren i enlighet med gällande bestämmelser hos registerhållaren. Avslag där kan överklagas i enlighet med regelverket kring myndighetsbeslut hos registerhållaren, som ansvarar för att adekvat besvärshänvisning görs till sökanden.

FoU-gruppen ansvarar vidare för att det i varje ögonblick finns ett gällande etiskt reglemente för föreningens verksamhet. Etiskt reglemente kan interimistiskt beslutas av styrelsen, men skall underställas kommande årsmöte för fastställande.

Varje sammankomst i respektive grupp skall dokumenteras med minst enklare minnesanteckningar. Dessa delges styrelsen, exekutivt ansvarig tjänsteman och förvaras hos sekreteraren och/eller exekutivt ansvarig tjänsteman på samma sätt som styrelseprotokollen.

 

§12 Ansvarig för dataregister

Juridiskt ansvarig för föreningens samtliga dataregister är föreningens ordförande om inte annat framgår av föreningens avtal med Registerhållande myndighet.

 

§13 Uteslutning ur föreningen

Ansluten avdelning kan uteslutas av årsmöte med absolut majoritet om man gravt skadat föreningen eller på annat sätt använt registerinformation på ett sätt som står i direkt konflikt med lagar eller med föreningens syften och strävanden eller för att misskreditera annan ansluten avdelning. Uteslutning gäller för tid som beslutas av årsmötet, dock minst ett år, men kan prövas för att eventuellt upphävas av styrelsen om ansökan görs av landstings- eller sjukhusledningen för den aktuella enheten som troliggör att åtgärder för att förhindra upprepning har vidtagits. Beslut i sådan fråga får fattas av styrelsen som också fattar beslut om prövotid i sådant fall om minst två år. Vid upprepad förseelse kan styrelsen i sådant fall omedelbart utesluta avdelningen och hänskjuta till kommande årsmöte att fatta beslut om tid för uteslutning.

 

§14 Upplösning av föreningen

Föreningen kan upplösas av två på varandra följande årsmöten om en absolut majoritet av anslutna medlemmar beslutar därom. Föreningen upplöses likaledes i samband med eventuell konkurs.

 

Stadgarna med denna lydelse fastställdes vid SIR:s årsmöte i Saltsjöbaden 2018-03-14.