Vi använder cookies för att ge en bättre upplevelse på Svenska Intensivvårdsregistret.  Kakor (cookies) på webbplatsen

- PostIVA-uppföljning

Webbformulär för PostIVA-uppföljning med RAND-36

RAND-36 består precis som tidigare SF-36 av 36 frågor inom 8 domäner. Skattningen presenteras både i siffror under respektive domän och i form av ett spindeldiagram. Domänerna är samma i RAND-36 som fanns i SF-36 samt en fråga som inte ingår i någon domän (denna presenteras inte i spindeldiagrammet).

RP – Fysisk rollfunktion (Role Physical)
PF – Fysisk funktion (Physcial Function)
SF – Social funktion, (Social Function)
BP – Smärta (Bodily Pain)
RE – Emotionell rollfunktion (Role Emotionell)
GH – Generell hälsa (General Health)
MH – Mental häsla (Mental Health)
VT – Vitalitet (Vitality)

I RAND-36 finns i nuläget inte möjlighet att göra beräkningar för de två områdena (summa score) som beräknades utifrån resultat från SF-36 dvs MCS för mental hälsa och PCs för fysisk hälsa.
Detta då områdena beräknas utifrån en algoritm avsedd för SF-36. PROMcenter som översatt och validerat RAND-36 arbetar på en lösning. http://www.promcenter.se/


Vilka kan använda webbformuläret?

Alla SIR-medlemmar kan få tillgång till webbformuläret för inrapportering till SIR. För behörighet till webbformuläret krävs inloggning via SITHS-kort.
Ansök om behörighet via Ansökan om behörighet i menyn till vänster 

OBS! En förutsättning för detta webbformulär ska fungera för just din avdelning är att  din avdelning kontinuerligt rapporterar in alla intensivvårdstillfällen till SIR. Vårdtillfället som ska följas upp måste finnas hos SIR före inrapportering av PostIVA-data

Support

Skicka din fråga till postiva@icuregswe.org

Vilka ska följas upp?

SIR rekommenderar att samtliga patienter ≥ 16 år med vårdtillfällen med vårdtid ≥ 96 timmar med vårdtyp IVA, BIVA, TIVA ska följas upp.

Om patienten vårdats på mer än en IVA så bör uppföljning ske på endast en IVA.

Patientlista

Vårdtillfällen som uppfyller avdelningen satta villkor kommer med automatik upp i en patientlista efter egen inloggning. Patientlistan kan sorteras i önskad ordning genom att klicka på fältnamnen.
Rödmarkerade patienter är avlidna (efter IVA) enligt folkbokföringen.

Egen inställning

Varje avdelning kan få lägre antal vårdtidstimmar inställt för patientlistans urval men dock inte högre än 96 timmar.

Egna patienter

Ibland vill man av någon anledning följa upp en patient som inte uppfyller det satta villkoret för uppföljning. Då finns den inte med på patientlistan. Man kan då lägga till den själv via menyn ”Lägg till person”. Viktigt är då att välja rätt vårdtillfälle om personen haft flera vårdtillfällen. Villkoret är som ovan att patientens vårdtillfälle finns inskickat till SIR.

När ska uppföljning ske?

Vid 2, 6 och 12 månader efter utskrivning från IVA. Dessa kontakter måste ske inom vissa tidsramar. Om tiden gått för långt så ska en orsak till varför man ej följt upp anges.

  • 2 månaderskontakt ska ske inom 4 månader från utskrivning
  • 6 månaderskontakt ska ske från 4 till 9 månader från utskrivning
  • 12 månaderskontakt ska ske från 10 till 14 månader från utskrivning.
  • Utöver de av SIR rekommenderade kontakterna kan ytterligare kontakter rapporteras. Det innebär att mer än en kontakt kan ske inom varje tidsintervall. SIR kommer emellertid endast att redovisa en kontakt per tidsintervall.

Om patient inte kan följas upp?

Då ska bortfallsorsak registreras per kontakt. Orsakslista finns i riktlinje och i webbformuläret

Om patient inte ska följas upp?

Om patient helt ska undantas för uppföljning registreras detta som "Undantag från uppföljning". Detta innebär att patientens uppföljning inte kommer att ingå i SIR:s beräkning av utförda uppföljningar

RAND-36

För varje kontakt finns det ett formulär för RAND-36. Det finns även ett formulär för RAND-36 för utskrift som endast ska användas som hjälpmedel vid insamling av data på lokala avdelningen.
Sammanställning av resultat för RAND-36 finns också i formuläret.

Rapport för enskild patient

Utskriftsrapport för enskild person kan också ske.