SIRI Influensaregistrering

För behörighet till webbformuläret krävs inloggning via SITHS-kort. Ansök om behörighet under fliken webbformulär

Folkhälsomyndigheten (FoHM) och SIR har ett samarbete med målet att skapa ett rapporteringssystem av patienter som vårdas på IVA med laboratorieverifierad influensa. Avsikten är att så tidigt som möjligt identifiera en ovanlig anhopning av fall, kartlägga svåra symtom och riskfaktorer, karakterisera virus och kunna följa IVA-belastningen och effekter av åtgärder som vaccination samt medicinering. Målet är också att i efterskott, inför ett nytt framtida hot, att data ska kunna vara underlag för jämförande utvärderingar.

Vilka fall ska rapporteras?

Samtliga patienter med laboratorieverifierad influensa som vårdas på IVA ska rapporteras. Samtliga vårdtillfällen ska registreras, även om samma patient riskerar att registreras flera gånger, eller av flera avdelningar, vid en återinläggning eller transport. Detta beror dels på att inrapporteringen matchas mot inrapporterat vårdtillfälle när det kommer in till SIR, och då kan vi se total vårdtid och t.ex. alla åtgärder som är utförda. Dels för att portalen visar antal registrerade vårdtillfällen dvs speglar verkligheten om belastningen på IVA. Dubbelregistreringar av unika id kommer att gallras bort av FoHM.

När ska man rapportera?

Ett fall ska registreras så snart det är möjligt efter vårdstart. SIRI är aktivt året runt, och inte bara begränsat till influensasäsongerna. Influensafall som uppträder under sommaren och behöver intensivvård är av särskilt stort intresse, då detta kan vara första signalen på ett nytt, pandemiskt eller mer virulent virus.

Aktuellt

Vecka 40 (2 oktober) börjar influensasäsongen 2017/2018. Säsongen 2016–2017 dominerades av influensa A(H3N2) som kom i två vågor. Totalt sett var 95 procent av fallen influensa A och av de som subtypats var mer är 99 procent A(H3N2). Jämfört med föregående säsong var det färre patienter (257 jämfört med 362 eller 301 vårdtillfällen jämfört med 409) som behövde intensivvård denna säsong. och de allra flesta (69 %) var 65 år och äldre. Jämförelsevis ses en annan åldersfördelning bland intensivvårdade denna säsong då de allra flesta fallen (69 %) var 65 år och äldre. Denna grupp drabbas i större utsträckning av influensa A(H3N2) jämfört med A(H1N1) som dominerade föregående säsong.
Glädjande nog fortsätter trenden att fler och fler intensivvårdsavdelningar rapporterar till SIRI (70 %). SIR:s influensaövervakning har kommit att bli betydelsefull och då inte bara för landets intensivvårdsavdelningar utan allt fler grupper inom svensk sjukvård tar del av våra utdatarapporter på hemsidan bl.a. landets vårdhygieniker. Därför hoppas vi på en fortsatt vilja bland landets intensivvårdsavdelningar att hjälpa till och bättra på täckningsgraden ytterligare.