Datajuridik

Personuppgiftlagen och Patientdatalagens föreskrifter

Personuppgiftsansvarig för SIR är Landstinget i Värmland enligt beslut i landstingsstyrelsen 2009-06-08. Personuppgiftsombud är Hans Ramstedt med SIR:s ansvarige Göran Karlström som personuppgiftsbiträde. Enligt lag har man som patient rätt att bli informerad om att dataregistrering till kvalitetsregister sker och hur data används. Man har också rätt att en gång årligen få utdrag ur registret med de uppgifter som finns registrerade.

Den som vill begära utdrag ur SIR av eventuella registrerade personuppgifter kontaktar ansvarig personuppgiftbiträde.

SIR rekommenderar alla medlemmar att ge utförlig information på sina avdelningar om sitt deltagande i SIR. Exempel på lämplig information som kan användas på avdelningarna finns till höger på denna sidan.
Observera att information måste överlämnas till patienter under vårdtillfället.

SIR:s datatekniska lösningar följer Datainspektionens rekommendationer

För den som kontaktar SIR via internet - Information om behandling av personuppgifter. 
I och med att du anmäler dig, ställer frågor eller kontaktar oss via våra internetlösningar så kommer dina inlämnade personuppgifter att förtecknas i ett databaserat register hos Svenska intensivvårdsregistret. De registrerade uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna administrera möten, skicka svar och hantera kontaktuppgifter till våra medlemmar. Uppgifterna kommer att sparas hos oss för vårt uppföljningsarbete och kan komma att användas för förnyad kontakt.

Vi sprider aldrig kontaktuppgifter vidare till tredje part. Om SIR bedömer att informationsspridning från tredje part är av värde för våra medlemmar, eller andra som vi förfogar över kontaktuppgifter till, så vidarebefordrar vi sådan information utan att ge tillgång till kontakuppgifterna utanför SIR.

Vi är skyldiga att på din begäran rätta, blockera och utplåna uppgifter (28 § PuL). Enligt PuL har varje registrerad rätt att en gång per år erhålla besked, efter skriftlig ansökan, om personuppgifter som rör den sökande behandlas eller ej ( 26 §).

Information om behandling av personuppgifter lämnas av Svenska Intensivvårdsregistret genom Göran Karlström som är personuppgiftsbiträde till Landstinget i Värmland som är personuppgiftsansvarig.

Ansökan enligt 26 § PuL tillställs till: 
Svenska Intensivvårdsregistret, Göran Karlström
Snårstadtorp 511
655 93 Karlstad

Information om kvalitetsregister

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) informerar om och presenterar de nationella kvalitetsregistren på www.kvalitetsregister.se

Datainspektionen - datajuridisk tillsynsmyndighet

Vill du veta mer om vilka regler som gäller för att hantera information datamässigt så har Datainspektionen utmärkt och ständigt uppdaterad information kring de aktuella regelverken. Dessa har mycket vidare tillämpning än hälso- och sjukvårdens kvalitetsregister, men gäller självfallet också för dessa. SIR har löpande bevakning av datainspektionens hemsida (www.datainspektionen.se).