Vi använder cookies för att ge en bättre upplevelse på Svenska Intensivvårdsregistret.  Kakor (cookies) på webbplatsen

Nyheter

Årets IVA 2018

2018-03-18

Södersjukhuset IVA

SÖS IVA
Foto: Fotogruppen på Södersjukhuset 

Grattis till Årets IVA - Södersjukhuset IVA som vann med följande nominering:

Behandlingsstrategi för intensivvårdspatienter

Bakgrund

IVA på Södersjukhuset hade under några år en något högre riskjusterad dödlighet än andra sjukhus i Stockholmsområdet, och också strax över riksgenomsnittet. En pilotanalys gjordes av några journaler från avlidna patienter som bland annat visade att beslut om behandlingsstrategi och eventuella behandlingsbegränsningar var dåligt dokumenterade. Det framkom att det fanns flera förbättringsområden att arbeta vidare med och ett tvärprofessionellt team anmäldes därför hösten 2014 till QRCs utvecklingsprogram "Förbättringsarbete i samarbete med kvalitetsregister".
Mål och metod
Övergripande mål var att förbättra möjligheterna för patienterna att få vård på rätt nivå i rätt tid genom att ställningstagande angående behandlingsstrategi genomförs kontinuerligt under hela vårdtiden på IVA. Till förbättringsprojekt användes data från SIR. En stor register- och journalgranskningsstudie av patienter som vårdats på IVA 2013 utfördes inom projektet. Teamet arbetade med att förbättra rutinerna för och följsamheten till beslut angående behandlingsstrategi. Flera olika förbättringsförslag testades, t ex att använda en rondmall där behandlingsstrategi står med som obligatorisk punkt, att planera för regelbundna tvärprofessionella vårdkonferenser tillsammans med patient eller närstående och att utse en patientansvarig sjuksköterska och undersköterska.
Resultat
Projektet har lett till flera kvarstående förbättringar; en kraftigt förhöjd följsamhet till rondmallen, att behandlingsstrategi diskuteras dagligen, att vårdkonferenser planeras i betydligt högre utsträckning än tidigare och att de flesta patienter nu får en patientansvarig sjuksköterska och undersköterska. Teamet utarbetade ett sätt att möjliggöra dokumentation av behandlingsstrategi i det SLL-gemensamma PDMS-systemet Clinisoft så att data kunde börja skickas till SIR, vilket alla Clinisoftavdelningar nu har börjat använda sig av. År 2017 fanns ett dokumenterat beslut om behandlingsstrategi inom 24 h hos 96% av patienterna som skrevs in på IVA, vilket är klart över riksgenomsnittet och bland de bästa i landet, Projektet ledde även till att hela Södersjukhuset ändrade dokumentation av behandlingsbeslut i journalen enligt SOSFS 2011:7. Förbättringsarbetet har presenterats på SFAI-veckan, Kvalitetsregisterkonferensen, International Forum on Quality and Safety in Healthcare och lyfts fram som ett gott exempel på:
http://ringla.nu/goda-exempel/intensivvard-iva-sodersjukhuset
                                
                                        
Kommentarer (0)  Kommentarer (0)     Skriv en kommentar  Skriv en kommentar