Medical Emergency Team - MET

Guideline for Medical Emergency Team when using the NEWS2 scales. (Only in Swedish)

För att öppna riktlinjen som PDF, se dokument för denna riktlinje

Version: 11.0

Fastställd: 2019-11-14

Gäller från: 2018-01-01

Utdrag från dokumentet:

Vårdbegäran till IVA innefattar önskemål om att erhålla hjälp med bedömning, utförande av åtgärd eller oftast ett önskemål om övertag.En vårdbegäran av MIG-uppdrag kan bestå av en eller flera uppföljande bedömningar tills det att ett avslut av vårdbegäran sker. 

Ändringshistorik

2019-11-14 Version 11.0
NEWS2 nu tillgängligt som bedömningsskala. Olika NEWS2-bedömningsskalor för obstetriska (Figur 2) samt övriga patienter > 16 år (Figur 1). Syremättnad poängsätts olika beroende på huruvida patienten har normal eller en kroniskt nedsatt lungfunktion. CNS-bedömningen (ACVPU) fått tillägg av förvirring (confusion, C). MEWS, MET och tabellerna om riskkategorisering borttagna.  

2017-12-08 Dokumentversion 10.0 Protokollversion 10.0
NEWS är nyligen validerad för patienter ≥16 år enligt svenska förhållande. Av den anledningen är. NEWS-skalan förändrad till denna nu gällande som är publicerad i den nationella Vårdhandboken. Ny text och tabell tillagd om klinisk riskkategorisering för kritisk sjukdom. I tabell A har uppgift om bekräftad kronisk obstruktiv lungsjukdom(KOL) tagits bort.