Risk adjustment intensive care

Risk adjustment guideline valid from 2016-01-01. (Only in Swedish)

För att öppna riktlinjen som PDF, se dokument för denna riktlinje

Version: 13.0

Fastställd: 2018-12-04 

Gäller från: 2016-01-01

Utdrag från dokumentet:


"Riskjustering av ett vårdförlopp innebär att vårdens resultat beskrivs med hänsyn tagen till patientfaktorer som kan påverka sjukdomsförloppet. Apgar skalan för beskrivning av nyföddas mortalitetsrisk och ASA-klassifikationen för beskrivning av anestesirisk är två exempel på välkända metoder för riskjustering. De metoder som SIR använder försöker beräkna patientens risk för död genom att ett antal patientfaktorers betydelse för vårdresultatet vägs med komplexa statistiska metoder. För patienter med vårdtyp IVA eller BIVA används för ≥16 år SAPS3 och för <16 år PIM3. För patienter med vårdtyp TIVA rekommenderar SIR att Intensivvårds-Higgins används om patienten är ≥16 år. För patient <16 år med vårdtyp TIVA, används PIM3".

Riskjustering på IVA fr.o.m. 2016-01-01

2019-08-15 Version 13.0
Ändrat under rubriken Intensivvårds-Higgins: 
Perkutana aortaklaffar som placerats utan öppnande av perikardiet klassades tidigare som vårdtyp TIVA men ska numera klassas som vårdtyp Postoperativ vård.

2018-12-04 Version 12.0
Kodningsregler och Elektiv (planerad) inläggning på IVA:
Elektiv (planerad) inläggning inkluderar inläggning efter elektiv kirurgi eller inläggning efter elektiv procedur (t ex inläggning av CVK) eller elektiv monitorering, eller kontroll av hemventilation. En IVA-inläggning eller operation anses elektiv om den kan uppskjutas i mer än 6 timmar utan ”adverse effect”. Ange ”Ja” eller ”Nej”
till
Elektiv (planerad) inläggning inkluderar inläggning efter elektiv kirurgi eller inläggning efter elektiv procedur (t ex inläggning av CVK) eller elektiv monitorering, eller kontroll av hemventilation. Från 2019-01-01 används samma definition av elektiv intensivvård för barn som för vuxna efter önskemål av BIVA-gruppen. En IVA-inläggning anses elektiv om den är känd minst 12 tim innan inläggning. Ange ”Ja” eller ”Nej”

2018-02-02 Version 11.0 
Lagt till skalor för bedömning av medvetandegrad (GCS & RLS85)

2017-06-30 Version 10.0 
Förtydligat: För patienter med vårdtyp TIVA rekommenderar SIR att Intensivvårds-Higgins används om patienten är ≥16 år. För patient <16 år med vårdtyp TIVA, används PIM3.

2016-08-31 Version 9.0 
SAPS3: Förtydligat texten ”SAPS3 (Box III) baseras på mätvärden fångade från 1 tim före till 1 tim efter ankomst till IVA” till ”SAPS3 (Box III) baseras på mätvärden fångade från 1 tim före till 1 tim efter ankomst till IVA oavsett vilken avdelning patienten kommer från, med ett undantag”.

2016-03-17 Version 8.0 
Justerat algoritm för SAPS3 swe (svensk kalibrering)
Logit = -32.06302 + ln(SAPS 3 score + 10.34171) * 7.199704

2016-01-01 Version 7.0 
Lagt till algoritm för SAPS3 swe (svensk kalibrering)
Logit = -32,1056 + ln(SAPS 3 score +10,41049) * 7,207888