Influenza and viral infection

Guideline for registering patients being cared for in the ICU with influenza, COVID-19 or other relevant agent – SIRI.
(Only in Swedish)

För att öppna riktlinjen som PDF, se dokument för denna riktlinje

Version: 8.0

Fastställd: 2022-10-17

Gäller från: 2022-10-17

Utdrag från dokumentet:

Folkhälsomyndigheten och SIR har sedan flera år ett samarbete och ett rapporteringssystem av patienter som vårdas på IVA med influensa eller intensivvårdskrävande sjukdom av annat agens. Avsikten är att så tidigt som möjligt identifiera en ovanlig anhopning av fall, kartlägga svåra symtom och riskfaktorer, karakterisera virus och kunna följa IVA-belastningen och effekter av åtgärder som vaccination samt medicinering. Målet har också varit att i efterskott, inför nya framtida hot, använda data som underlag för jämförande utvärderingar.

Ändringshistorik

2022-10-12 Version 8.0
Tagit bort allt beträffande ”RS-virus”. Frågorna tydligare uppdelade där de endast gäller antingen influensa eller coronavirus.

2021-11-02 Version 7.0 
Lagt till under fråga 6 Laboratoriefynd ”RS-virus (Respiratory syncytial virus - [RSV])” 
Samt flyttat upp denna fråga längre upp i flödet. 
Justerat riskgrupper: Utgår: ”Barn med flerfunktionshinder” 
Tillägg: ”Barn under 3 år, som fötts för tidigt (före graviditetsvecka 35)” och ”Barn med medfödda eller akuta hjärtfel” 
Ändrad text: ”Någon neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen, oavsett ålder” till 
”Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder), oavsett ålder” 
Tillägg av ny fråga 11: För barn under 3 år: Har barnet behandlats med palivizumab/synagis denna säsong, innan insjuknande med RS-virus?

2021-02-26 Version 6.0
Uppdaterat texten om SARS CoV-2 (viruset) och COVID-19 (infektionen)
Lagt till fråga om vaccination mot COVID-19

2020-03-19 Version 5.0
Justerat riskgrupperna och delat upp:

  • Kronisk hjärtsjukdom, oavsett ålder
  • Kronisk lungsjukdom (inklusive astma >3 år), oavsett ålder
  • Kronisk leversvikt, oavsett ålder
  • Kronisk njursvikt, oavsett ålder

Lagt till

  • Hypertoni
  • Coronavirus COVID-19
  • Annat under antiviral behandling
  • Har annat läkemedel för COVID-19-behandling satts in

2018-05-08 Version 4.0
Tagit bort enskilda författare. Svenska Intensivvårdsregistret är ansvarig utgivare.

2017-10-17 Dokumentversion 3.0 Protokollversion 2.0 Förtydligande.
Tillägg av vilka diagnoskoder som skall användas vid influensa. I augusti 2010 deklarerade WHO att världen nu befinner sig i en postpandemisk fas avseende influensa A(H1N1)pdm09. Därför betraktas den nu som en av de cirkulerande säsongsinfluensorna och skall därför diagnossättas med koder för säsongsinfluensa.

2017-02-13 Dokumentversion 2.0 Protokollversion 2.0 Förtydligande. 
Ändringar i texten under Bakgrund: den kliniska anmälningsplikten av influensa A(H1N1), som infördes under pandemin 2009, togs bort från och med den 1 december 2015. Influensa A(H1N1) orsakade den så kallade svininfluensan men är numera en av flera säsongsinfluensavarianter. Förändringen innebär att inga sjukhusvårdade fall av influensa behöver anmälas av behandlande läkare. Denna förändring gör det ännu mer angeläget att noggrant registrera alla IVA-vårdade influensafall till SIRI oavsett influensastam (A/B) eller subtyp. Förtydligande av vilken patientgrupp och vilka vårdtillfällen som skall registreras.