Influenza registration SIRI

Guideline for the registration of patients treated in ICU with influenza or other notifiable viral infection - SIRI (Only in Swedish)

För att öppna riktlinjen som PDF, se dokument för denna riktlinje

Version: 6.0

Fastställd: 2021-02-26

Gäller från: 2015-01-01

Utdrag från dokumentet:

Avsikten med SIRI är i första hand att rapportera in alla IVA-vårdade influensapatienter. Möjlighet finns att rapportera in annan svår luftvägssjukdom som sprids via de övre luftvägarna t.ex. MERS-CoV och Covid-2019. Samtliga patienter med laboratorieverifierad influensa och COVID-19 som vårdas på IVA ska rapporteras. 

Ändringshistorik

2021-02-26 Version 6.0
Uppdaterat texten om SARS CoV-2 (viruset) och Covid-19 (infektionen)
Lagt till fråga om vaccination mot covid-19

2020-03-19 Version 5.0
Justerat riskgrupperna och delat upp
Kronisk hjärtsjukdom, oavsett ålder
Kronisk lungsjukdom (inklusive astma >3 år), oavsett ålder
Kronisk leversvikt, oavsett ålder
Kronisk njursvikt, oavsett ålder
Lagt till Hypertoni
Lagt till Coronavirus Covid-19
Lagt till Annat under antiviral behandling
Lagt till Har annat läkemedel för Covid-19-behandling satts in

2018-05-08 Version 4.0
Tagit bort enskilda författare. Svenska Intensivvårdsregistret är ansvarig utgivare.

2017-10-17 Dokumentversion 3.0 Protokollversion 2.0 Förtydligande.
Tillägg av vilka diagnoskoder som skall användas vid influensa. I augusti 2010 deklarerade WHO att världen nu befinner sig i en postpandemisk fas avseende influensa A(H1N1)pdm09. Därför betraktas den nu som en av de cirkulerande säsongsinfluensorna och skall därför diagnossättas med koder för säsongsinfluensa.

2017-02-13 Dokumentversion 2.0 Protokollversion 2.0 Förtydligande. 
Ändringar i texten under Bakgrund: den kliniska anmälningsplikten av influensa A(H1N1), som infördes under pandemin 2009, togs bort från och med den 1 december 2015. Influensa A(H1N1) orsakade den så kallade svininfluensan men är numera en av flera säsongsinfluensavarianter. Förändringen innebär att inga sjukhusvårdade fall av influensa behöver anmälas av behandlande läkare. Denna förändring gör det ännu mer angeläget att noggrant registrera alla IVA-vårdade influensafall till SIRI oavsett influensastam (A/B) eller subtyp. Förtydligande av vilken patientgrupp och vilka vårdtillfällen som skall registreras.