Treatment strategy - Limiting life support

Guideline for registration of treatment strategy for life-sustaining treatment within Swedish intensive care. (Only in Swedish)

För att öppna riktlinjen som PDF, se dokument för denna riktlinje

Version: 6.0

Fastställd: 2016-05-04

Gäller från: 2014-01-01

Utdrag från dokumentet:

"Det föreligger olikheter när det gäller rutiner och dokumentation av behandlingsstrategi mellan olika intensivvårdsavdelningar i Sverige. Uppgifter om behandlingsstrategi behövs ofta som komplement vid redovisningen av kvalitetsindikatorer eller som ett led i olika urvalsfrågor på SIR:s utdataportal för att få en fullständigare bild av patientkaraktäristika.  Protokoll för data till SIR bygger på SFAI:s riktlinje ”Livsuppehållande behandling. Behandlingsstrategi inom svensk intensivvård” antagen av SFAI:s styrelse 2012-09-17".

Ändringshistorik

2018-05-07 Version 6.0
Förtydligat under fråga 1: ”För beslut tagna före IVA anges vårdtillfällets start” till 
”För beslut tagna före IVA anges Beslut taget före IVA”.

2016-04-26 Version 5.0 
I stycket Översiktlig beskrivning av frågornas innehåll:
Ändrat text från Fråga 1 beskriver förekomst av beslut eller ej och är obligat för kvalitetsindikator 9 (Livsuppehållande behandling och behandlingsstrategi) till Fråga 1 beskriver förekomst av beslut eller ej och är obligat för att kunna följa kvalitetsindikatorn (Livsuppehållande behandling och behandlingsstrategi). Ändrat text från Ett första beslut för en intensivvårdspatient bör finnas snarast efter beslut om intagning på IVA till Ett första beslut för en intensivvårdspatient bör inom 24 timmar efter beslut om intagning på IVA.