Measures and Operations

Guideline for registration of measures and operations under intensive care in Sweden according to SIR. (Only in Swedish)

För att öppna riktlinjen som PDF, se dokument för denna riktlinje

Version: 30.0

Fastställd: 2022-12-29

Gäller från: 2023-01-01

Utdrag från dokumentet:

Från 2011-01-01 är att intensivvårdsåtgärder delats in i nyckel-, viktiga och övriga åtgärder. Nyckelåtgärder är ett litet urval av de viktiga åtgärderna som SIR anser vara de som absolut bör följas, nyckelåtgärderna är markerade med fetstil i listan nedan. Viktiga åtgärder är i princip de åtgärder som SIR tidigare rekommenderat att de skall registreras med vissa små ändringar. Övriga åtgärder är alla åtgärder enligt KVÅ som inte finns med i listan här nedan.

Ändringshistorik

2023-11-06 Version 30.0
Nya koder i samband med donation XV027 respektive XV013. 
Kod för intrakraniell tryckmätning korrigerad till AAA20. Har tidigare haft texten Intraventrikulär tryckmätning med koden AAF00 som i KVÅ har kodtexten Ventrikulostomi

2022-12-18 Version 29.0
Socialstyrelsen har meddelat ändrade koder för VAD. FXL10, FXL20 och FXL30 upphör och koderna FXL40, FXL50 och FXL60 har tillkommit.

2021-12-18 Version 28.0
Lagt till nya koder för ECMO. DV100 och DV101under respiratoriska systemet och DV102, DV103, DV104, DV105 och DV106 under cirkulatoriska systeme t samt till ett stycker med förklarande tex för olika ECMO-behandlingar. Tagit bort ECMO DV023.

2019-04-10 Version 27.0
Justerat numrering i kolumnen obs under rubriken Övrigt

2019-03-07 Version 26.0
Lagt till förklaring för åtgärden DV032 "Aktiv temperaturregling UNS" Avser åtgärd där man värmer/kyler patienten med hjälpmedel (ej hjärt-lungmaskin och siktar mot normotermi.

2019-01-01 Version 25.0
Lagt till: Thoraxdränage-inläggning (perkutant) TGA35, Aktiv temperaturreglering UNS DV032. Justerat text: Defibrillering av kammararytmi DF025, Elkonvertering av akut förmaksflimmer DF027, Elkonvertering (planerad) av förmaksflimmer DF026, Aktiv uppvärmning med hjälp av hjärtlungmaskin FXC00, Inducerad hypotermi DV034

2018-05-08  Version 24.0
Tagit bort enskilda författare. Svenska Intensivvårdsregistret är ansvarig utgivare.

2017-12-22 Version 23.0 
Tagit bort kod FXL00 (”Inläggande och användande av extra-, para- eller intrakorporeal
VAD”) i tilläggstexten till åtgärdslistan ”Alt. KVÅ-koder till VAD”- Denna kod togs bort av
Socialstyrelsen redan 2015-01-01. Tagit bort texten ” Den gamla koden ZX903 kommer att accepteras under 2016 men från 2017-01-01 är det bara ZV048 som gäller för kohortvård”. Tagit bort alternativ kod för ”Bruk av befintlig central venkateter” (CVK/CDK) Z978 - Denna utgick 2015-12-31.

2016-06-22 Version 22.0 
Lagt till alternativa koder för CVK (SVP), SP712, SP722, SP732, SP742, SP752, SP762, SP799.

2015-12-16 Version 21.0 
Koden för kohortvård har av socialstyrelsen ändrats från ZX903 till ZV048 från och med
2016-01-01. SIR kommer att acceptera båda koderna under 2016. I övrigt inga ändringar.

2014-12-05 Version 19.0 
Tre helt nya KVÅ-koder införs fr.o.m. 2015-01-01, DG028 ”Syrgasbehandling med
högflödesgrimma”, ZX903 ”Kohortvård” och AAK80 ”Partiell ektomi av skalltaket”.
”Bruk av befintlig central venkateter (CVK/CDK)” har tidigare kodats med en ICD-kod
(Z978) men får nu en egen KVÅ-kod, QD004. Z978 kan fortsatt användas under 2015.
Socialstyrelsen har from 2015-01-01 tagit bort koden FXL00 ” Inläggande och användande av extra-, para- eller intrakorporeal VAD” och ersatt den med tre nya koder FXL10 ” Inläggande och användande av extrakorporeal VAD”, FXL20 ” Inläggande och användande av parakorporeal VAD” och FXL30 ” Inläggande och användande av intrakorporeal VAD. SIR kommer att under 2015 att acceptera alla fyra koderna men from 2016 kommer FXL00 inte längre att accepteras.