Basic data - Care

Guideline for basic data and care for intensive care and other types of care describing data sets for reporting to SIR. (Only in Swedish)

För att öppna riktlinjen som PDF, se dokument för denna riktlinje

Version: 10.0

Fastställd: 2019-12-05

Gäller från: 2017-12-04

Utdrag från dokumentet:

"Med ett intensivvårdstillfälle menas en sammanhållen vårdperiod som uppfyller kraven av vårdtyp IVA, TIVA eller BIVA. Intensivvårdstillfället börjar och slutar vid den tidpunkt då IVA övertar respektive överlämnar ansvaret för patienten. Begreppet ”ansvar” skall inte tolkas som IVA har det odelade ansvaret för patienten utan det medicinska ansvaret är delat med inskrivande klinik. Vårdtillfället bryts inte av administrativa rutiner som byte av bak/hemavdelning (klinik) eller vård över årsskifte. På motsvarande sätt gäller att vårdtillfälle typ HIA, Postop och Övrig begränsas av när avdelningens personal påbörjar, respektive avslutar vårdansvaret. Obs! Prehospital vård är normalt aldrig en del av ett vårdtillfälle förutom när mottagande IVA:s personal reser ut till avlämnande sjukhus för att hämta patient och där på plats på avlämnande IVA övertar patientansvaret".

Grunddata - Vårdtillfälle fr.o.m. 2017-12-04

2019-12-05 Version 10.0
Förtydligat vårdtyp Postoperativ vård

2019-08-15 Version 9.0
Vårdtyp TIVA: Perkutana aortaklaffar som placerats utan öppnande av perikardiet klassades tidigare som vårdtyp TIVA men ska numera klassas som vårdtyp Postoperativ vård. Endast primära vårdtillfället efter kirurgin räknas som TIVA.

2018-12-04 Version 8.0
Akutinläggning:
Tagit bort Undantag: För barn <16 år gäller att om en IVA-inläggning hade kunnat uppskjutas i mer än 6 timmar utan ”adverse effect” räknas den som en elektiv inläggning (enl. PIM3)
Justerat: patientens behov av intensivvård känd…. till patientens behov av intensivvård känd på denna avdelning
Opereradstatus:
Tagit bort Undantag: För barn <16 år gäller att om en operation hade kunnat uppskjutas i mer än 6 timmar utan ”adverse effect” räknas den som en elektiv operation (enligt PIM3)

2018-05-07 Version 7.0
Tagit bort enskilda författare. Svenska Intensivvårdsregistret är ansvarig utgivare.

2017-12-12 Version 6.0
Ny förtydligande text om vad som räknas som operation under ”Vad är en operation i SIR:s registrering?”

2017-03-20 Version 5.0 
Lagt till under Kompletterande moduler - Organisatoriska mätetal donation, Sederingsskala och sederingsmål samt Riktlinje för svensk intensivvård

2017-01-12 Version 4.0
Ändrat hänvisning från PIM2 till PIM3 under Akutinläggning och Opereradstatus.

2015-04-01 Version 3.0
Ändrat första rubrik till Riktlinje för grunddata och vårdtillfälle för intensivvård och övriga vårdtyper. Inga ändringar i text för övrigt utom nya ansvariga författare.

2015-01-22 Version 2.0
Ändrat från PIM2 till PIM3 under Riskjustering. Ändrat definition under Vårdtyper Barnintensivvård – BIVA.

2012-11-20 Version 1.0
Denna riktlinje är en sammanslagning av tidigare befintliga riktlinjer: Grunddata, Vårdtillfälle, Barn, Thoraxintensivvård och Vikt & Längd. Inget är ändrat från tidigare riktlinjer förutom att opereradtidpunkt för operation före IVA blir en frivillig uppgift from vårdtillfällen inskrivna 2013-01-01.