Clinical Frailty Scale

Clinical Frailty Scale Guideline

To open the guideline as a PDF, see documents for this guideline (only in Swedish)

Version: 2.0

Fastställd: 2022-10-01

Gäller från: 2021-10-01

Utdrag från dokumentet:

Allt fler studier visar att graden av frailty (skörhet) är en viktig parameter för bland annat mortaliteten hos patienterna som läggs in på IVA. Frailty visar på en annan dimension än riskjusteringssystem som SAPS3. Det gäller även för yngre individer. Registrering av frailty ger också en beskrivning av vilka patienter det är som kommer till intensivvården. Bedömning av frailty kan användas för att identifiera individer med hög risk att drabbas av negativa händelser eller komplikationer och därmed behöver extra omsorg vid flytt från IVA till vårdavdelning samt för att identifiera individer som trots hög ålder har goda möjligheter att tåla en avancerad behandling. Det finns flera skalor för frailty, SIR har valt att använda Clinical Frailty Scale (CFS).

Ändringshistorik:

2022-10-01 Version 2.0
Lagt till information om att SIR börjar att använda CFS 2.0. Nya bilder. Justerade bedömningstips.