Sedation scale and sedation objectives

Guideline for intensive care registration and use of sedation scale and sedation objectives. (Only in Swedish)

För att öppna riktlinjen som PDF, se dokument för denna riktlinje

Version: 4.0

Fastställd: 2017-09-13 

Gäller från: 2017-02-01

Utdrag från dokumentet:

Riktlinjen syftar till kvalitetssäkring av rutiner kring invasiv ventilatorbehandling vilket inkluderar en stor andel av IVA-patienterna. Patienter vårdade med invasiv ventilatorbehandling har olika behov av sedering för att uppnå en för patienten tillfredställande komfortnivå och säker vård. Användning av sederingsskala och sederingsmål bidrar till att uppnå en individuellt anpassad sederingsnivå.

Ändringshistorik

2018-05-07 Version 4.0
Tagit bort enskilda författare. Svenska Intensivvårdsregistret är ansvarig utgivare.

2017-09-13 Version 3.0  

På frågan ” Motsvarar patientens sederingsgrad sederingsmålet?” har alternativet ”Ej tillämpbart” lagts till. Detta har även inneburit tillägg med stycket ”Speciella situationer” i den förklarande texten.

2016-02-08 Version 2.0 
Den förklarande texten har ändrats men frågorna är bara ändrade rent grammatiskt. Det som förtydligats är att frågorna ska besvaras avseende situationen vid det tillfälle när registreringen sker och inte en sammanfattning av arbetspasset.