Grunddata och vårdtillfälle

Riktlinje för grunddata och vårdtillfälle för intensivvård och övriga vårdtyper som beskriver dataset för rapportering till SIR

För att öppna riktlinjen som PDF, se dokument för denna riktlinje

Version: 13.0

Fastställd: 2021-03-22

Gäller från: 2017-12-20

Utdrag från dokumentet:

I åtagandet att rapportera till SIR ingår att samtliga intensivvårdstillfällen med vårdtyp IVA, BIVA och TIVA registreras och rapporteras till Svenska Intensivvårdsregistret (förutom de patienter som aktivt meddelat att de inte vill delta i kvalitetsregister). Utöver detta kan vårdtillfällen med vårdtyp Postop, HIA samt Övrig också rapporteras. SIR tar endast emot data från intensivvårdsavdelningar. SIR:s huvudinriktning och huvuduppgift är att ta emot och hantera uppgifter rörande intensivvård.

Ändringshistorik

2023-03-20 Version 13.0
Lagt till omvårdnadsvariabler – smärta, sedering och delirium under kompletterande moduler

2021-09-15 Version 12.0
Lagt till Clinical Frailty Scale under Kompletterande moduler

2021-03-22 Version 11.0
Lagt till Intermediärvård och konverterad från IVA till TIVA under ankomstvägar samt intermediärvård för Utskriven till

2019-12-05 Version 10.0
Förtydligat vårdtyp Postoperativ vård

2019-08-15 Version 9.0
Vårdtyp TIVA: Perkutana aortaklaffar som placerats utan öppnande av perikardiet klassades tidigare som vårdtyp TIVA men ska numera klassas som vårdtyp Postoperativ vård. Endast primära vårdtillfället efter kirurgin räknas som TIVA.

2018-12-04 Version 8.0
Akutinläggning: 
Tagit bort Undantag: För barn <16 år gäller att om en IVA-inläggning hade kunnat uppskjutas i mer än 6 timmar utan ”adverse effect” räknas den som en elektiv inläggning (enl. PIM3)
Justerat: patientens behov av intensivvård känd…. till patientens behov av intensivvård känd på denna avdelning
Opereradstatus: 
Tagit bort Undantag: För barn <16 år gäller att om en operation hade kunnat uppskjutas i mer än 6 timmar utan ”adverse effect” räknas den som en elektiv operation (enligt PIM3)

2018-05-07 Version 7.0
Tagit bort enskilda författare. Svenska Intensivvårdsregistret är ansvarig utgivare.

2017-12-12 Version 6.0
Ny förtydligande text om vad som räknas som operation under ”Vad är en operation i SIR:s registrering?”

2017-03-20 Version 5.0 
Lagt till under Kompletterande moduler - Organisatoriska mätetal donation, Sederingsskala och sederingsmål samt Riktlinje för svensk intensivvård

2017-01-12 Version 4.0
Ändrat hänvisning från PIM2 till PIM3 under Akutinläggning och Opereradstatus.

2015-04-01 Version 3.0
Ändrat första rubrik till Riktlinje för grunddata och vårdtillfälle för intensivvård och övriga vårdtyper. Inga ändringar i text för övrigt utom nya ansvariga författare.

2015-01-22 Version 2.0
Ändrat från PIM2 till PIM3 under Riskjustering. Ändrat definition under Vårdtyper Barnintensivvård – BIVA.

2012-11-20 Version 1.0
Denna riktlinje är en sammanslagning av tidigare befintliga riktlinjer: Grunddata, Vårdtillfälle, Barn, Thoraxintensivvård och Vikt & Längd. Inget är ändrat från tidigare riktlinjer förutom att opereradtidpunkt för operation före IVA blir en frivillig uppgift from vårdtillfällen inskrivna 2013-01-01.