Influensa och virusinfektion

Riktlinje för registrering av patienter som vårdas på IVA med influensa eller annan anmälningspliktig virusinfektion - SIRI

För att öppna riktlinjen som PDF, se dokument för denna riktlinje

Version: 6.0

Fastställd: 2021-02-26

Gäller från: 2015-01-01

Utdrag från dokumentet:

Avsikten med SIRI är att så tidigt som möjligt kunna identifiera en ovanlig anhopning av sjukdomsfall, kartlägga svåra symtom och riskfaktorer, karaktärisera virus, monitorera IVA-belastningen samt följa effekter av åtgärder som vaccination och medicinering. Målet är också att i efterhand, inför ett nytt framtida hot, använda data som underlag för jämförande utvärderingar av bl.a. insatta åtgärders effekter. Nya luftvägsvirus uppkommer med regelbundenhet och har vid flera tillfällen de senaste åren gett upphov till epi/pandemier som t.ex. MERS/SARS och nu COVID-19 (Coronavirus Disease) orsakat av SARS-Cov-2. COVID-19 har varit möjligt att registrera i SIR sen mars 2020. 

Ändringshistorik

2021-02-26 Version 6.0 
Uppdaterat texten om SARS CoV-2 (viruset) och COVID-19 (infektionen)
Lagt till fråga om vaccination mot COVID-19

2020-03-19 Version 5.0
Justerat riskgrupperna och delat upp:

  • Kronisk hjärtsjukdom, oavsett ålder
  • Kronisk lungsjukdom (inklusive astma >3 år), oavsett ålder
  • Kronisk leversvikt, oavsett ålder
  • Kronisk njursvikt, oavsett ålder

Lagt till:

  • Hypertoni
  • Coronavirus COVID-19
  • Annat under antiviral behandling
  • Har annat läkemedel för COVID-19-behandling satts in

2018-05-08 Version 4.0
Tagit bort enskilda författare. Svenska Intensivvårdsregistret är ansvarig utgivare.

2017-10-17 Dokumentversion 3.0 Protokollversion 2.0 Förtydligande.
Tillägg av vilka diagnoskoder som skall användas vid influensa. I augusti 2010 deklarerade WHO att världen nu befinner sig i en postpandemisk fas avseende influensa A(H1N1)pdm09. Därför betraktas den nu som en av de cirkulerande säsongsinfluensorna och skall därför diagnossättas med koder för säsongsinfluensa.

2017-02-13 Dokumentversion 2.0 Protokollversion 2.0 Förtydligande. 
Ändringar i texten under Bakgrund: den kliniska anmälningsplikten av influensa A(H1N1), som infördes under pandemin 2009, togs bort från och med den 1 december 2015. Influensa A(H1N1) orsakade den så kallade svininfluensan men är numera en av flera säsongsinfluensavarianter. Förändringen innebär att inga sjukhusvårdade fall av influensa behöver anmälas av behandlande läkare. Denna förändring gör det ännu mer angeläget att noggrant registrera alla IVA-vårdade influensafall till SIRI oavsett influensastam (A/B) eller subtyp. Förtydligande av vilken patientgrupp och vilka vårdtillfällen som skall registreras.