Åtgärder och operationer

Riktlinje för registrering av åtgärder och operationer under intensivvård i Sverige enligt SIR

För att öppna riktlinjen som PDF, se dokument för denna riktlinje

Version: 27.0

Fastställd: 2019-01-01

Gäller från: 2019-01-01

Utdrag från dokumentet:

"Från 2011-01-01 är att intensivvårdsåtgärder delats in i nyckel-, viktiga och övriga åtgärder. Nyckelåtgärder är ett litet urval av de viktiga åtgärderna som SIR anser vara de som absolut bör följas, nyckelåtgärderna är markerade med fetstil i listan nedan. Viktiga åtgärder är i princip de åtgärder som SIR tidigare rekommenderat att de skall registreras med vissa små ändringar. Övriga åtgärder är alla åtgärder enligt KVÅ som inte finns med i listan här nedan".

Ändringshistorik

2019-04-10 Version 27.0
Justerat numrering i kolumnen obs under rubriken Övrigt

2019-03-07 Version 26.0
Lagt till förklaring för åtgärden DV032 ”Aktiv temperaturreglering UNS”. Avser åtgärd där man värmer/kyler patienten med hjälpmedel (ej hjärt-lungmaskin) och siktar mot normotermi

2019-01-01 Version 25.0
Lagt till: Thoraxdränage-inläggning (perkutant) TGA35, Aktiv temperaturreglering UNS DV032. Justerat text: Defibrillering av kammararytmi DF025, Elkonvertering av akut förmaksflimmer DF027, Elkonvertering (planerad) av förmaksflimmer DF026, Aktiv uppvärmning med hjälp av hjärtlungmaskin FXC00, Inducerad hypotermi DV034

2018-05-08 Version 24.0
Tagit bort enskilda författare. Svenska Intensivvårdsregistret är ansvarig utgivare.

2017-12-22 Version 23.0 
Tagit bort kod FXL00 (”Inläggande och användande av extra-, para- eller intrakorporeal
VAD”) i tilläggstexten till åtgärdslistan ”Alt. KVÅ-koder till VAD”- Denna kod togs bort av
Socialstyrelsen redan 2015-01-01. Tagit bort texten ” Den gamla koden ZX903 kommer att accepteras under 2016 men från 2017-01-01 är det bara ZV048 som gäller för kohortvård”. Tagit bort alternativ kod för ”Bruk av befintlig central venkateter” (CVK/CDK) Z978 - Denna utgick 2015-12-31.

2016-06-22 Version 22.0 
Lagt till alternativa koder för CVK (SVP), SP712, SP722, SP732, SP742, SP752, SP762, SP799.

2015-12-16 Version 21.0 
Koden för kohortvård har av socialstyrelsen ändrats från ZX903 till ZV048 från och med
2016-01-01. SIR kommer att acceptera båda koderna under 2016. I övrigt inga ändringar.

2014-12-05 Version 19.0 
Tre helt nya KVÅ-koder införs fr.o.m. 2015-01-01, DG028 ”Syrgasbehandling med
högflödesgrimma”, ZX903 ”Kohortvård” och AAK80 ”Partiell ektomi av skalltaket”.
”Bruk av befintlig central venkateter (CVK/CDK)” har tidigare kodats med en ICD-kod
(Z978) men får nu en egen KVÅ-kod, QD004. Z978 kan fortsatt användas under 2015.
Socialstyrelsen har from 2015-01-01 tagit bort koden FXL00 ” Inläggande och användande av extra-, para- eller intrakorporeal VAD” och ersatt den med tre nya koder FXL10 ” Inläggande och användande av extrakorporeal VAD”, FXL20 ” Inläggande och användande av parakorporeal VAD” och FXL30 ” Inläggande och användande av intrakorporeal VAD. SIR kommer att under 2015 att acceptera alla fyra koderna men from 2016 kommer FXL00 inte längre att accepteras.