Riskjustering

Riktlinje för  riskjustering. Interaktiva filmer om SAPS3 och PIM3 inom SIR finns på vår utbildningsportal. För diskussion av olika sätt att presentera riskjusterad mortalitet se bilaga "Presentation av riskjusterad mortalitet".

För att öppna riktlinjen som PDF, se dokument för denna riktlinje

Version: 18.2

Fastställd: 2021-09-23

Gäller från: 2016-01-01

Utdrag från dokumentet:

Förståelsen av hur olika faktorer påverkar sjukdomsförloppet och utgången hos den kritiskt sjuke patienten har stimulerats och underlättats av riskjusteringssystem som började introduceras inom intensivvården på 1980-talet. Korrekt riskjustering har också blivit avgörande för en meningsfull granskning av intensivvårdens resultat.

Ändringshistorik

2024-03-14 Version 18.2
Textförändring. Lagt till under SAPS3, tabell A: ”Flera av de intagningsorsaker som anges hos SIR ger idag ingen poäng i SAPS3. Att de ändå registreras är dels för att de används för att veta varför patienterna kommer till IVA, dels för att de kan komma att ge en poäng i en svensk SAPS3-revision framöver.” Infogat länk till bilaga - Presentation av riskjusterad mortalitet, sidan 2.

2021-09-23 Version 18.0
Intagningsorsaker SAPS3
Från och med 2022-01-01 används Sepsis-3 definitionen för septisk chock
Från och med 2022-01-01 används KDIGO definitionen för njursvikt

2021-01-01 Version 17.0
För PIM3 och Systoliskt tryck: Värde ’Saknas’ utgår och ersätts mer ’Värde okänt’
För Intensivvårds-Higggins: Lagt till beskrivning och underlag för beräkning EMR för ny kalibrering, 2020sv.

2020-09-16 Version 16.0
Förtydligande angående högflödesgrimma i Box III sid 9 kommentar 4.
Med ventilator avses invasiv-, non-invasiv ventilatorbehandling eller CPAP-andning. Högflödesgrimma ger inte lika högt kontinuerligt tryck som CPAP och räknas inte in. Avses vid samma tidpunkt som lägsta arteriella syrgastension

2019-12-05 Version 15.0
Förtydligat vad som avses med ” Basal vård och monitorering” och dess intagningsorsak ”Endast observation”.

2019-11-15 Version 14.0 
SAPS3 Registrering, punkt 1 är förtydligad med angående prehospitala värden. SAPS3 (Box III) baseras på mätvärden fångade från 1 tim före till 1 tim efter ankomst till IVA oavsett vilken avdelning patienten kommer från, med några undantag. Prehospitala värden skall inte tas med. Mätvärden fångade under operation inom tidsintervallet ska inte heller användas.

2019-08-15 Version 13.0
Ändrat under rubriken Intensivvårds-Higgins: 
Perkutana aortaklaffar som placerats utan öppnande av perikardiet klassades tidigare som vårdtyp TIVA men ska numera klassas som vårdtyp Postoperativ vård.

2018-12-04 Version 12.0
Kodningsregler och Elektiv (planerad) inläggning på IVA:
Elektiv (planerad) inläggning inkluderar inläggning efter elektiv kirurgi eller inläggning efter elektiv procedur (t ex inläggning av CVK) eller elektiv monitorering, eller kontroll av hemventilation. En IVA-inläggning eller operation anses elektiv om den kan uppskjutas i mer än 6 timmar utan ”adverse effect”. Ange ”Ja” eller ”Nej”
till
Elektiv (planerad) inläggning inkluderar inläggning efter elektiv kirurgi eller inläggning efter elektiv procedur (t ex inläggning av CVK) eller elektiv monitorering, eller kontroll av hemventilation. Från 2019-01-01 används samma definition av elektiv intensivvård för barn som för vuxna efter önskemål av BIVA-gruppen. En IVA-inläggning anses elektiv om den är känd minst 12 tim innan inläggning. Ange ”Ja” eller ”Nej”

2018-02-02 Version 11.0 
Lagt till skalor för bedömning av medvetandegrad (GCS & RLS85)

2017-06-30 Version 10.0 
Förtydligat: För patienter med vårdtyp TIVA rekommenderar SIR att Intensivvårds-Higgins används om patienten är ≥16 år. För patient <16 år med vårdtyp TIVA, används PIM3.

2016-08-31 Version 9.0 
SAPS3: Förtydligat texten ”SAPS3 (Box III) baseras på mätvärden fångade från 1 tim före till 1 tim efter ankomst till IVA” till ”SAPS3 (Box III) baseras på mätvärden fångade från 1 tim före till 1 tim efter ankomst till IVA oavsett vilken avdelning patienten kommer från, med ett undantag”.

2016-03-17 Version 8.0 
Justerat algoritm för SAPS3 swe (svensk kalibrering)
Logit = -32.06302 + ln(SAPS 3 score + 10.34171) * 7.199704

2016-01-01 Version 7.0 
Lagt till algoritm för SAPS3 swe (svensk kalibrering)
Logit = -32,1056 + ln(SAPS 3 score +10,41049) * 7,207888