Socialstyrelsens årliga lägesrapport Organ- och vävnadsdonation 2020

I lägesrapporten Organ- och vävnadsdonation i Sverige för 2020 konstaterar Socialstyrelsens Nationella Donationscentrum att antalet organdonatorer ökade i tre sjukvårdsregioner medan de minskade nationellt sett.

Rapporten är en del av den nationella systematiska uppföljningen. I rapporten redovisas kvalitetsindikatorer för organdonation från avlidna donatorer. Rapporten belyser covid-19 pandemin och hur den har påverkat donations- och transplantationsverksamheterna under det gångna året.

Läs rapporten  (socialstyrelsen.se)