Patientinformation om SIR

På basen av grundläggande förslag från SKR (Sveriges kommuner och regioner) har SIR tagit fram ett förslag om hur patienterna kan informeras om registrering i SIR. Informationen skall överlämnas till patienten.

Information till dig som är patient så du kan bidra till en bättre vård!

Genom att vara med i Nationella Kvalitetsregister bidrar du till att förbättra vården. Ju fler som deltar, desto statistiskt säkrare blir resultaten. Resultaten använder vi sedan i vårt förbättringsarbete.

Registren bidrar till bättre kvalitet

Kvalitetsregistren bidrar till ny kunskap om bästa behandlingsalternativ och vård inom många områden. I kvalitetsregistren samlas uppgifter om behandling och resultat för patienter från hela landet. De kan därför användas för att jämföra vården mellan olika regioner, landsting, sjukhus, och enskilda intensivvårdsavdelningar.

Du skyddas av sekretess

Dina uppgifter i kvalitetsregistren är sekretesskyddade och behandlas på samma sätt som journaluppgifter. Uppgifterna tas bort när de inte längre behövs.

Dina rättigheter som patient

Uppgifter från registreringen presenteras sammanställt för de olika avdelningarna i Sverige utan möjlighet att identifiera enskild patient. Alla uppgifter som redovisas öppet via internet är avidentifierade också i själva IT-lösningen. I vissa fall kan riktade forskningsprojekt göras baserade på kvalitetsregistrets data. I dessa fall är varje sådan studie på förhand granskad och godkänd av forskningsetisk kommitté som också tar ställning till vilken information som skall ges om studien, samt på vilket sätt eventuella personuppgifter får behandlas. Detta gäller också om det skulle bli aktuellt att samköra informationen i SIR med andra kvalitets- eller dataregister.

Dina uppgifter i registret är hämtade från vårddokumentationen under intensivvårdstillfället och befolkningsregistret.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter som finns lagrade om dig

För att få ett utdrag på vilka uppgifter som registreras i SIR kontakta Göran Karlström hos Region Värmland som ansvarar för detta och ombesörjer datauttag i enlighet med Dataskyddsförordningens föreskrifter.(kontaktuppgifter se nedan)

Du kan få dina uppgifter borttagna eller tacka nej till att bli registrerad

Svenska Intensivvårdsregistret: 
Region Värmland (Personuppgiftsansvarig för Svenska Intensivvårdsregistret)
Göran Karlström

Postadress:
Snårstadtorp 511
655 93 Karlstad 

Mailadress: ceo@icuregswe.org

Telefon: 070-2747529