Läsvärt om intensivvård i Sverige

Intressanta rapporter och presentationer inom intensivvård

Artiklar och dokument

Interhospital intensive care unit-to-unit transfers: The perspectives of patients, family members, and critical care nurses
Författare: Jonas Karlsson, Doktorsavhandling 2021

Socialstyrelsen - Organ- och vävnadsdonationer 2020

Pandemin och hälso- och sjukvården
Rapport från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Kontakter med Mobila Intensivvårdsgruppen på ett sjukhus i Västra Götalandsregionen. En retrospektiv kartläggning.
Examensarbete-magisternivå
Författare: Nina Nilsson, Alexander Germundsson Nilsson

Läkemedelsanvändning hos personer som intensivvårdats eller avlidit till följd av covid-19 - Faktablad från Socialstyrelsen

SKR - Samverkan och förnyelse. En spaning över omställningen i hälso- och sjukvården under fem månader med Corona

Socialstyrelsen - Organ och vävnadsdonation i Sverige 2019

Socialstyrelsen - Organ och vävnadsdonatorer i Sverige 2018

Tidsvariation i förekomst av rapporterade avvikelser inom intensivvården
Examensarbete-magisternivå
Författare: Simon Forsman, Andreas Sigfridsson

Socialstyrelsen - Organ och vävnadsdonatorer i Sverige 2017

Socialstyrelsen - Organ- och vävnadsdonatorer i Sverige 2016
Årlig lägesrapport över antalet avlidna organdonatorer i Sverige

Socialstyrelsen - Organdonatorer i Sverige 2015
Utredaren Wenche Stribolt har ansvarat för rapporten i samråd med Michael Wanecek, Socilstyrelsens vetenskapliga råd för organ- och vävnadsdonation.

Socialstyrelsen - Organdonatorer i Sverige 2014
Utredaren Josefina Eggertsson har sammanställt rapporten i samråd med Michael Wanecek, vetenskapligt råd vid Socialstyrelsen.

Patient-reported outcomes in the Swedish National Quality Registers
En artikel från RCSO/PROMcenter som beskriver vikten av att inkludera och använda PROM-data i kvalitetsregister.

Socialstyrelsen - Organdonatorer i Sverige 2013
Utredaren Josefina Eggertsson Meyer har sammanställt rapporten i samråd med Donationsrådet och Bengt-Åke Henriksson, vetenskapligt råd vid Socialstyrelsen.

Vilket stöd anser läkare att de får från ledning och organisation i arbetet med att registrera kvalitetsdata till Svenska Intensivvårdsregistret? 
Författare: Charlotte Levin 
Examensarbete för magisterexamen i Medical management 2014 
Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME) 
Medical Management Centrum (MMC)

Män intensivvårdas mer än kvinnor 2014
Författare: Malin Banck et al,
ST-läkare, operations- och intensivvårdskliniken,Hallands sjukhus, Halmstad

Perifer trombolysbehandling på vårdavdelning ur ett sjuksköterskeperspektiv 2013
Magisterutbildning i omvårdnadsvetenskap med inriktning mot akutsjukvård
Författare: Margaretha Wängberg

Utveckla och ensa kvalitetsvariabler inom omvårdnadsområden 2012
Slutrapport från Svensk sjuksköterskeförening (SSF) angående omvårdnadsvariabler. Ett projekt med syfte att utveckla och ensa kvalitetsvariabler inom omvårdnadsområden. Syftet var även att medverka till utveckling och förbättring av Nationella Kvalitetsregister med möjligheter att i högre utsträckning registrera omvårdnadsvariabler, utveckla indikatorer och medverka till ökad täckningsgrad.

ESBL- förutsättningar och rutiner för att hindra smittspridning 2012
En kartläggning av svenska intensivvårdsavdelningar
Examensarbete - magisternivå vid Instutionen för Vårdvetenskap, Högskolan Borås
Författare: Anette Elovson & Josefin Wilhelmsson

SIR-poster Kapstaden 2010
SIR-IVAStrama har sedan några år ett samarbetsprojekt med Avd för medicinsk informatik på Hälsouniversitetet i Linköping. Syftet med projektet är flerfaldigt: SIR har en ambition att ligga i framkant i arbetet med att skapa automatisk överföring från journaldata till kvalitetsregister. Denna strävan kräver detaljerad kunskap inom ämnesområdet. En sammanlänkning av olika datakällor för att addera väsentliga kvalitetsdata till SIR är ett led i denna process. Ett exempel på en sådan sammanlänkning är arbetet inom SIR-mikro där vi arbetar med att koppla bakteriologiska provresultat till respektive intensivvårdstillfälle. Ett resultat av detta arbete är möjligheten att analysera samband mellan odlingsresultat vid akuta infektionstillstånd och vårdförlopp. Ett annat resultat är att vi kan analysera precisionen av aktuella behandlingsriktlinjer med odlingsresultat, vilket beskrivs i större detalj i bifogad poster. Denna presenterades av Greger Fransson vid den 13:e världskongressen i medicinsk informatik, MedInfo 2010 i Kapstaden i september 2010

VAP-uppsats 2009

Böcker

"Hälsofrämjande möten - Från barnhälsovård till palliativ vård"
Boken beskriver de principer som ett hälsofrämjande möte bygger på och illustrerar hur det kan se ut i praktiken. I boken framgår även att bemötande är en kompetens som går att lära sig. Exempel ges från många delar av vården och författarna representerar flera professioner. Lotti Orwelius har författat kapitlet om möten i samband med intensivvård. 

Redaktörer: Anna Hertting, Margareta Kristenson
Förlag: Studentlitteratur, ISBN 978-91-44-07045-2, Art.nr. 34107

Poster

Ekocardiografi på IVA 2009