Q5. Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar

Återinläggning på IVA kort tid efter det att ett tidigare vårdtillfälle avslutats kan återspegla att patienten skrivits ut för tidigt. Orsaken till för tidig utskrivning kan vara resursbrist men också bristande rutiner och felaktiga bedömningar. Patienter som återkommer till IVA kort tid efter utskrivning har en ökad risk för kort överlevnad. Det är dock oklart om en förlängd första intensivvårdsperiod skulle medfört bättre överlevnad.

Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar

Diagrammet visar antalet återinläggningar som andel (%) av det totala antalet inskrivna vårdtillfällen
Klicka här för att se fullständig rapport på utdataportalen