Riktlinje för svensk intensivvård

Registreringsinstruktion för Riktlinje för svensk intensivvård 

För att öppna riktlinjen som PDF, se dokument för denna riktlinje

Version: 3.0

Fastställd: 2016-10-14 

Gäller från: 2016-01-01

Utdrag från dokumentet:

Denna kvalitetsindikator redovisar om avdelningen uppfyller grundläggande delar av Riktlinjer för svensk intensivvård utfärdad av Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård/Svenska Intensivvårdssällskapet (SFAI/SIS). Indikatorn består i en serie frågor som besvaras minst årligen via ett särskilt webbprotokoll tillgängligt på SIR:s hemsida. Rapporteringen inkluderar även några frågor som syftar till att inhämta information som inte relaterar till särskilda delar av SFAI/SIS riktlinje men är av värde för tolkning och analys av andra data som rapporteras till SIR.

Ändringshistorik

2017-01-27 Version 3.0
Ändrat under fråga 7. Antal isoleringsrum från 0-20, då det visade sig att alla inte har tillgång till det. Tagit bort enskilda författare. Svenska Intensivvårdsregistret är ansvarig utgivare.

2016-11-08 Version 2.0
Tillägg och ändringar i svarsalternativen för fråga 3. ”Sjukhusbunden jour som är legitimerad läkare men inte uppfyller något av ovanstående” och ”Nej, men det finns jour i hemmet som är minst legitimerad läkare” Tillägg i fråga 4. ”Har alla sjuksköterskor som arbetar med intensivvård på avdelningen specialistsjuksköterskeutbildning inom intensivvård?”