Så informerar man patienter om registrering i kvalitetsregister

Händer.jpg

Det är ett lagkrav att varje patient inom den allmänna hälso- och sjukvården eller i den kommunala hälso- och sjukvården får information före registrering i ett Nationellt kvalitetsregister.

I samband med att uppgifter förs in i ett kvalitetsregister ska vårdgivaren informera patienten. Kvalitetsregistren ska på sina hemsidor ha information om registreringen.

Om det inte är möjligt att lämna informationen innan registrering, ska den lämnas så snart som möjligt. Situationen kan exempelvis uppstå vid akutvård. Då bör vårdgivare ge patienten informationen efter behandling eller vid utskrivning.

Svenska Intensivvårdsregistret har tagit fram skriftlig information till patienter om vad som registreras och vilka rättigheter man har som patient. Om man använder denna  patientinformation som finns att ladda ner från hemsidan uppfyller man informationsplikten. Samtliga mallar ligger i Word, så de enkelt kan anpassas utifrån lokala förhållanden.

Mer information och mallar på fler språk finns på Nationella kvalitetsregisters hemsida.