Personuppgiftsombud

Region Värmland har i landstingsstyrelsebeslut 2009-06-08 tagit personuppgiftsansvaret för Svenska Intensivvårdsregistret (SIR). I patientdatalagen krävs att personuppgiftsansvaret åvilar offentlig sjukvårdshuvudman såvida inte Regeringen i särskilt beslut tillåtit annan lösning

Personuppgiftsombud i Region Värmland är arkivarie

Hans Ramstedt
Telefon: 054-611500.

Personuppgiftsbiträde för SIR:s registerverksamhetet, denna befattning innehas av SIR:s ansvarige 

Göran Karlström
Telefon: 070-2747529
Mailadress
ceo@icuregswe.org 

Personuppgiftsansvarige

För annan information än det som gäller registerdata (till exempel medlemsinformation) är Svenska Intensivvårdsregistret personuppgiftsansvarig och som personuppgiftsombud är utsedd ansvarig Göran Karlström.