Personuppgiftsombud

Region Värmland har i landstingsstyrelsebeslut 2009-06-08 tagit personuppgiftsansvaret för Svenska Intensivvårdsregistret. I patientdatalagen krävs att personuppgiftsansvaret åvilar offentlig sjukvårdshuvudman såvida inte Regeringen i särskilt beslut tillåtit annan lösning

Personuppgiftsansvarige

För annan information än det som gäller registerdata (till exempel medlemsinformation) är Svenska Intensivvårdsregistret personuppgiftsansvarig och som personuppgiftsombud är utsedd ansvarig Göran Karlström.