Personuppgiftsombud

Region Värmland har i landstingsstyrelsebeslut 2009-06-08 tagit personuppgiftsansvaret för Svenska Intensivvårdsregistret. I patientdatalagen krävs att personuppgiftsansvaret åvilar offentlig sjukvårdshuvudman såvida inte Regeringen i särskilt beslut tillåtit annan lösning

Personuppgiftsansvarige

För annan information än det som gäller registerdata (till exempel medlemsinformation) är Svenska Intensivvårdsregistret personuppgiftsansvarig och som personuppgiftsombud är utsedd ansvarig Göran Karlström.

Personuppgiftsombud Region Värmland

Namn
Henrik Landtmanson
Telefon
(+46) 010-831 41 99
Adress
Värmland