Barnintensivvårdsavdelningar

Dropp_barnfot.jpg

Det finns 4 intensivvårdsavdelningar specialiserade för barn (BIVA) i Sverige - Göteborg, Lund, Uppsala och Stockholm

Här vårdas barn med medicinska och kirurgiska diagnoser med hotande eller manifest svikt i ett eller flera organsystem. Vården är inriktad på övervakning, diagnostik, behandling och omvårdnad. I första hand vårdas här alla barn som behöver intensivvård inom det egna upptagningsområdet, men är också remissinstans för övriga barn i Sverige som är i behov av mer avancerad diagnostik och behandling som inte kan ges på hemortssjukhuset. Behandlingscentra för barn i behov av hjärtkirurgiska åtgärder är lokaliserad till Göteborg och Lund.

Vården på BIVA bedrivs dygnet runt av specialutbildade sjuksköterskor, undersköterskor, barnsköterskor och med barnanestesiläkare som medicinskt ansvariga läkare i nära samarbete med läkare på olika moderkliniker. Sjukgymnaster, dietister, kuratorer och psykologer är också knuta till vården.

Vårdpersonal bedriver det mesta arbetet inne på salen kring barnet, men föräldrarna uppmuntras ändå att delta i barnens omvårdnad. De minsta barnen vårdas i kuvös för att hålla sin kroppstemperatur. Bedömning av barnens intensivvårdsbehov sker kontinuerligt och överflyttning till vårdavdelning kan ske dygnet runt.

Barnintensivvårdsavdelningarna är kompetenscentra, vilka utnyttjas för att utbilda olika personalkategorier. För att förbättra barnintensivvården i Sverige pågår olika forskningsprojekt godkända av etiska forskningskommittéerna. För uppföljning av vården och vårdresultaten skickas fortlöpande rapporter till nationella kvalitetsregister, Svenska Intensivvårdsregistret (SIR).