Vad är intensivvård?

Korridor.jpg

Intensivvård är en vårdnivå som innebär noggrann övervakning och avancerad behandling av svårt sjuka patienter

På en intensivvårdsavdelning där det är högre personaltäthet och en högteknologisk miljö vårdas patienter som behöver ha mer noggrann övervakning än vad som kan ges på en vanlig vårdavdelning.

Intensivvården är en av de mest resurskrävande formerna av sjukvården. Team av specialutbildade läkare, sjuksköterskor och undersköterskor arbetar där.

Intensivvårdsavdelningarna är skapade och utrustade för att ge patienter med svikt i kroppens viktigaste funktioner såsom andning, cirkulation och medvetande maximal möjlighet till överlevnad.

Utvecklingen har lett till att en intensivvårdsavdelning idag är en av de avdelningar med högsta koncentrationen av medicinsk-teknisk utrustning. Undersökningsmetoder och behandling där avancerade apparater och övervakningsmonitorer används för att följa patientens hälsotillstånd.

Patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning är ofta uppkopplad till olika apparater av betydelse för den högspecialiserade vården. Sammantaget handlar det om väldigt många apparater och som patient kan det vara väldigt påfrestande att vårdas där. Infusionspumpar, övervakningsmonitorer och ventilator (respirator) som larmar, lampor som lyser och undersökningar samt omvårdnad av ständigt närvarande personal som skall genomföras med täta intervaller.

Ibland kan tillståndet förvärras och det kan då finnas behov av intensivvård på ett annat sjukhus med specialistvård på en högre nivå. Då transporteras du med ambulans och medföljande anestesi-/intensivvårdspersonal dit.

Olika typer av intensivvård

  • Intensivvård (IVA) avser vård av patienter med svikt i kroppens mest grundläggande funktioner såsom andning, cirkulation och medvetande
  • Barnintensivvård (BIVA) avser vård av barn (<16 år) som bedrivs på specialinriktade barnintensivvårdsavdelningar. I Sverige finns det fyra avdelningar. Stockholm, Uppsala, Göteborg och Lund. Barnintensivvård bedrivs även på allmänna intensivvårdsavdelningar
  • Thoraxintensivvård (TIVA) avser vård av patienter efter hjärt- och lungoperationer samt transplantation av hjärta och/eller lungor
  • Neurointensivvård (NIVA) avser vård av patienter med akuta skall- och ryggskador samt neurologisk sjukdom
  • Brännskadeavdelning (BRIVA) avser vård av patienter med svåra brännskador. I Sverige finns det två brännskadeavdelningar - Uppsala och Linköping