Vårdresultat för patienter

Det är viktigt att patienter är delaktiga i uppföljningen av vården

I samband med intensivvård kan det vara svårt för patienten att i början av sjukdomsförloppet ta till sig resultatdata, då det ofta handlar om livshotande tillstånd med svikt av flera viktiga organfunktioner såsom andning, cirkulation, hjärta, lever och njurfunktion. Intensivvården inriktas då i första hand på understödjande behandling av dessa sviktande organfunktioner som t.ex. respiratorbehandling vid andningssvikt. Sådan behandling kräver ofta att patienten hålls nedsövd för att tolerera behandlingen. I en sådan situation är anhöriga viktiga som patientföreträdare och kan medverka som språkrör för patienten. Det är också viktigt att anhörigas perspektiv belyses i sig vid vård av en svårt och ibland långvarigt sjuk patient.

Här presenterar vi resultatdata för patient och/eller anhöriga utformat på ett sådant sätt att det ska upplevas som relevant och förståeligt. Data som finns här handlar om:

  1. Riskjusterad mortalitet/dödlighet
  2. Behandlingsstrategi
  3. Uppföljning efter intensivvård