PostIVA-uppföljning

Riktlinje för registrering av PostIVA-uppföljning. Gäller för alla utskrivna from 2016-01-01. Riktlinjen för uppföljning efter intensivvård är reviderad inför 2016. Dels ersätts SF-36 med RAND-36, indexvårdtillfälle och karenstid är borttagna samt rekommenderade åtgärder är tillagda. Det finns ett helt nytt webbformulär för utskrivna 2016-01-01 där index och karens är borttaget och där RAND-36 och de nya åtgärderna är tillagda

För att öppna riktlinjen som PDF, se dokument för denna riktlinje

Version: 10.0

Fastställd: 2016-02-24 

Gäller från: 2016-01-01

Utdrag från dokumentet:

"Uppföljning av intensivvårdspatienter är viktig. Kunskapen om hur dessa patienter mår kan leda till en utveckling av intensivvården och förbättra dessa patienters situation. En systematisk uppföljning efter en intensivvårdskrävande sjukdom är en viktig uppgift för intensivvårdens personal".

Post-IVA-uppföljning fr.o.m. 2016-01-01

2018-05-08 Version 10.0
Tagit bort enskilda författare. Svenska Intensivvårdsregistret är ansvarig utgivare.

2016-02-24 Version 9.0
Utökning av registrering av "Åtgärder av rekommenderade av PostIVA mottagningen". Borttagande av text om inrapportering via XML-fil. Numrering av frågorna för bättre överskådlighet. RAND-36 ersätter SF-36 i text. Förklaringstext inför bytet är förnyad och förtydligad. Indexvårdtillfälletiden är borttagen. Varje enskild IVA kan välja nedre gräns för uppföljningen. Bortfallsorsak reviderad ”patienten anser sig för sjuk” är flyttad till ”hälsoskäl”.

2012-11-14 Version 8.0
Förklaringstext under Nödvändiga uppgifter och definitioner kompletterad och förtydligad. Tidsgräns för kontaktmånad förtydligad. Bortfallsorsak ”Patient inlagd på sjukhus” och ”Hälsoskäl” slås ihop till en bortfallsorsak. Rubriken Registrering av undantag tillagd. Borttaget: Ändrade arbetsuppgifter pga hälsotillstånd (enval) (endast aktuellt om I arbete eller Sjukskriven/Sjukersättning angetts ovan) Ja eller Nej. Datum för kontakt är definierat som det datum patienten fyllde i SF-36.