Registerdata till forskning

Ansökan behandlas när all dokumentation inkommit till SIR

Utvidgad ansökan typ B och C

Obligatoriska dokument som behövs för att ansökan ska vara komplett:

  • Underskriven etikprövningsansökan (inklusive bilagor)
  • Beslut från Etikprövningsmyndigheten
  • Projektplan/beskrivning av studien
  • Curriculum vitae av sökande

Utlämnandet kommer att ske först efter att:

  • Forskaren har accepterat eventuella särskilda villkor t.ex. kostnader för utlämnandet och andra tjänster förenade med arbetet för uttaget
  • Uttaget har godkänts av centralt personuppgiftsansvarig myndighet (CPUA) för registret

För ytterligare vägledning kring datauttag för forskningsändamål se: 
Vägledning och information kring utlämnande av kvalitetsregisteruppgifter för forskning

http://www.kvalitetsregister.se 

FoU-gruppen i Svenska Intensivvårdsregistret

FoU-gruppen i SIR skall verka för kvalitetsövervakning, kontinuerlig utveckling av funktioner för utdata från det Nationella Kvalitetsregistret, samt kontinuerligt försöka utveckla användningsområden för kvalitetskontroll, forskning och utveckling med basen i det nationella kvalitetsregistret. Gruppen är likaledes ansvarig för metodologisk analys och etisk prövning av föreslagna forskningsprojekt som avser att utnyttja något av föreningens dataregister eller annan i föreningens namn insamlad information. FoU-gruppen ansvarar vidare för att det i varje ögonblick finns ett gällande etiskt reglemente för föreningens verksamhet. FoU-gruppen bereder de ansökningar som kommer till SIR, följer upp presentationer av forskning där SIR-data ingår och publicerar dessa på hemsidan.