Registerdata till forskning

Varje ansökan kräver en formell ansökan och ska vara SIR tillhanda senast en månad före beslutande styrelsemöte. Datum för styrelsemöten återfinns längre ned på sidan

Godkänd forskningsetisk ansökan är en förutsättning för att ansökan beviljas och kopia på godkännandet skall insändas till SIR. För mer utförlig information se under rubriken FoU processen.

Styrelsemöten 2020

2020-02-13
2020-04-16 (Skype)
2020-05-14
2020-08-27 (Skype)
2020-09-15
2020-10-15 (Skype)
2020-11-12 (Skype)
2020-12-04

FoU-gruppen i Svenska Intensivvårdsregistret

FoU-gruppen i SIR skall verka för kvalitetsövervakning, kontinuerlig utveckling av funktioner för utdata från det Nationella Kvalitetsregistret, samt kontinuerligt försöka utveckla användningsområden för kvalitetskontroll, forskning och utveckling med basen i det nationella kvalitetsregistret. Gruppen är likaledes ansvarig för metodologisk analys och etisk prövning av föreslagna forskningsprojekt som avser att utnyttja något av föreningens dataregister eller annan i föreningens namn insamlad information. FoU-gruppen ansvarar vidare för att det i varje ögonblick finns ett gällande etiskt reglemente för föreningens verksamhet. FoU-gruppen bereder de ansökningar som kommer till SIR, följer upp presentationer av forskning där SIR-data ingår och publicerar dessa på hemsidan.