Nationella kvalitetsindikatorer

Information om de nationella kvalitetsindikatorerna

Revision av kvalitetsindikatorer - Vid SIR:s årsmöte 2024-03-13 fastställdes förslaget till reviderade kvalitetsindikatorer från arbetsgruppen som arbetat med revisionen under hösten. Arbetsgruppens deltagare har varit representanter från SIR, RF AnIVA och SIS. Gruppens diskussioner har utgått från andra Europiska kvalitetsregisters indikatorer, SIR:s befintliga samt utifrån de utmaningar som finns inom svensk intensivvård. Se bilaga

Vi har publicerat korta förklaringstexter till varje indikator.

Kvalitetsindikatorer indelas ofta efter hur de mäter en av tre olika domäner:

  • Struktur – indikatorer som mäter vårdens förutsättningar i form av lokaler, utrustning, kompetens och andra resurser, t ex bemanning
  • Process – indikatorer som mäter hur vården genomförs, t ex följsamhet till riktlinjer eller uppföljning av verksamheten
  • Resultat – indikatorer som mäter vårdresultat, t ex mortalitet eller förekomst av komplikationer

God vårdkvalitet syftar framför allt till bästa möjliga resultat. Användandet av struktur- och processindikatorer motiveras av att dessa ofta har en bättre jämförbarhet och är enklare att koppla till kvalitetssäkringsarbete.

Revision av kvalitetsindikatorer - Vid SIR:s årsmöte 2024-03-13 fastställdes förslaget till reviderade kvalitetsindikatorer från arbetsgruppen som arbetat med revisionen under hösten. Arbetsgruppens deltagare har varit representanter från SIR, RF AnIVA och SIS. Gruppens diskussioner har utgått från andra Europiska kvalitetsregisters indikatorer, SIR:s befintliga samt utifrån de utmaningar som finns inom svensk intensivvård.