Uppföljning efter intensivvård

Patientrelaterade utfallsmått är ett mått på hur den individuella patienten upplever sin sjukdom och hälsa. I mätningen ingår hälsorelaterad livskvalitet och funktionsförmåga

Patientrelaterade utfallsmått PROM
(Patient Reported Outcome Measures)

Det generiska instrumentet RAND-36 innehållande åtta domäner används för att mäta hälsorelaterad livskvalitet:

  • fysisk funktion (PF)
  • rollfunktion fysisk orsak (RP)
  • rollfunktion emotionell orsak (RE)
  • social funktion (SF)
  • psykiskt välbefinnande (MH)
  • vitalitet (VT)
  • smärta (BP) 
  • generell hälsa (GH)

För att mäta funktionsförmågan används frågor relaterade till dagliga aktiviteter, ADL. SIR:s riktlinje för uppföljning av patienter efter intensivvård rekommenderar att patienter med en vårdtid på 96 timmar eller mer följs upp vid tre tillfällen 2, 6 och 12 månader efter utskrivning från IVA. I samband med uppföljningen kan patienten ta del av sitt individuella resultat från mätningarna och utifrån det få stöd och råd om åtgärder. Det finns också en möjlighet att på SIR:s hemsida själv ta fram data rapporterad av intensivvårdsavdelningar i Sverige. Den data som finns tillgänglig är kön och ålder, RAND-36, funktionsförmåga (ADL) och utförda åtgärder på de patienter som följts upp. Datan är baserad på gruppnivå men det går att göra enskilda urval för att få mer specifika rapporter. I rapporten PostIVA-uppföljning redovisas resultat från PROM.

Omvårdnad har stor inverkan på vårdens resultat både för den enskilda individen samt på en mer övergripande nivå. Det är viktigt att systematiskt mäta och utvärdera den omvårdnad som genomförs för att kunna förbättra och utveckla vården. Under 2022 har arbetet med riktlinjen för kvalitetsvariabler som mäter omvårdnad blivit klart. De första variablerna i SIR som mäter omvårdnad är smärta, sedering och delirium. 

Diagrammet nedan visar respektive dimensions värde och i form av ett spindeldiagram och det visar hela rikets resultat.

RAND-36 utan inbördes relation

RAND-36 består av 36 frågor inom 8 dimensioner. Diagrammet visar respektive dimensions värde och i form av ett spindeldiagram
Klicka här för att se fullständig rapport på Utdataportalen