Uppföljning efter intensivvård

Patientrelaterade utfallsmått är ett mått på hur den individuella patienten upplever sin sjukdom och hälsa. I mätningen ingår hälsorelaterad livskvalitet och funktionsförmåga

Patientrelaterade utfallsmått PROM
(Patient Reported Outcome Measures)

Det generiska instrumentet RAND-36 innehållande åtta domäner; fysisk funktion (PF), rollfunktion fysisk orsak (RP), rollfunktion emotionell orsak (RE), social funktion (SF), psykiskt välbefinnande (MH), vitalitet (VT), smärta (BP) och generell hälsa (GH) används för att mäta hälsorelaterad livskvalitet. För att mäta funktionsförmågan används frågor relaterade till dagliga aktiviteter, ADL. SIR:s riktlinje för uppföljning av patienter efter intensivvård rekommenderar att patienter med en vårdtid på 96 timmar eller mer följs upp vid tre tillfällen 2, 6 och 12 månader efter utskrivning från IVA. I samband med uppföljningen kan patienten ta del av sitt individuella resultat från mätningarna och utifrån det få stöd och råd om åtgärder. Det finns också en möjlighet att på SIR:s hemsida själv ta fram data rapporterad av Intensivvårdsavdelningar i Sverige. Den data som finns tillgänglig är kön och ålder, RAND-36, funktionsförmåga (ADL) och utförda åtgärder på de patienter som följts upp. Datan är baserad på gruppnivå men det går att göra enskilda urval för att få mer specifika rapporter. I rapporten PostIVA-uppföljning redovisas resultat från PROM.

Omvårdnad är en viktig del av vården av patienten. Flera kvalitetsregister saknar variabler som mäter omvårdnadskvaliteten. Det finns därför ett behov av att utveckla kvalitetsvariabler inom omvårdnad. SIR har tillsatt en projektgrupp som arbetar med detta. Förslag finns nu att införa variabler för smärta, sedering/vakenhet/agitation samt delirium.

Diagrammet nedan visar respektive dimensions värde och i form av ett spindeldiagram och det visar hela rikets resultat.

RAND-36 utan inbördes relation

RAND-36 består av 36 frågor inom 8 dimensioner. Diagrammet visar respektive dimensions värde och i form av ett spindeldiagram
Klicka här för att se fullständig rapport på Utdataportalen