Strukturella indikatorer donation

För behörighet till webbformuläret krävs inloggning via SITHS-kort. 

För att kunna mäta och följa upp donationsprocessen inom hälso- och sjukvården samlas här in indikatorer som belyser kvalitet och effektivitet.
Indikatorerna syftar till att stödja arbetet för en ökad organdonation och riktar sig främst till vårdgivare och verksamhetschefer ansvariga för organdonation.

Utfallet av de indikatorer som den enskilde vårdgivaren beslutat använda ligger till grund för ett kontinuerligt utvecklingsarbete på lokal och regional nivå. 

Vid framtagandet av de svenska indikatorerna har EU-projektet ODEQUS (Organ Donation European QUality System) använts som grund.

Svenska Intensivårdsregistret har fått i uppdrag att skapa webbformulär för att följa de strukturella indikatorena 1, 2, 3. Indikatorerna 4, 5, 6 och 7 fångas av rapporteringen av Avlidna på IVA.