Q7. Livsuppehållande behandling och behandlingsstrategi

Med behandlingsstrategi menas beslut att tillämpa eller inte tillämpa begränsningar avseende vilka behandlingsinsatser som ska genomföras. Intensivvårdens ökande möjligheter gör att allt sjukare patienter ges möjlighet till överlevnad. Intensivvård kan också resultera i förlängt lidande utan att patienten tillfrisknar och kan återgå till en livssituation och livskvalitet som patienten själv kan acceptera. Det finns därför ett stort behov av att all intensivvård föregås av samråd med patienten och en medicinsk bedömning av möjligheterna att med intensivvård bidra till överlevnad och tillfrisknade. 

Livsuppehållande behandling och behandlingsstrategi

Diagrammet visar andel (%) intensivvårdstillfällen där den rapporterade avdelningen registrerat att det finns ett dokumenterat beslut om behandlingsstrategi inom 24 timmar efter det att vårdtillfället påbörjats.
Klicka här för att se fullständig rapport på utdataportalen