Organisation - Syfte

Svenska Intensivvårdsregistret är en ideell förening bildad i augusti 2001 där svenska intensivvårdsavdelningar är medlemmar

Historik

Föreningen finansieras helt av medlemsavgifter och anslag ur Socialstyrelsens och Sveriges Kommuner och Regioners medel för nationella kvalitetsregister. Ingen sponsring eller annan kommersiell finansiering eller bindning föreligger. Denna webbplats vänder sig uttryckligen till den medicinska professionen med kunskap om intensivvård utom i de fall där sidor uttryckligen anges riktade till allmänhet, massmedia och patienter. För resultat av intensivvård från 2005-01-01 gäller att data publiceras med öppet angivande av sjukhusnamn, medan data före detta datum är avidentifierat med numerisk kod.

Syfte formulerat i stadgarna

Svenska Intensivvårdsregistret har som syfte att utan egen vinning som en ideell förening driva ett nationellt kvalitetsregister för intensivvård i Sverige i egen regi eller som upphandlad tjänst för att följa och  höja kvaliteten på svensk intensivvård inom utvalda kontinuerligt uppföljda områden. Svenska Intensivvårdsregistret skall dessutom främja metodutveckling och forskning inom intensivvården, framför allt inom epidemiologi, men även andra riktade områden där ett deltagande av många centra är en förutsättning för genomförande av högkvalitativa vetenskapliga studier.

Definition av intensivvård 

Intensivvård är en vårdnivå och inte en vårdplats. Intensivvård definieras som avancerad övervakning, diagnostik eller behandling vid hotande eller manifest svikt i vitala funktioner. Om detta kriterium inte är uppfyllt skall patienten ej klassas som intensivvårdspatient. Postoperativ vård som p.g.a. platsbrist, stängd postoperativ avdelning eller avsaknad av postoperativ avdelning sker på intensivvårdsavdelning är inte intensivvård. Däremot ska även vård på postoperativ avdelning som uppfyller kriterier för intensivvård klassas som intensivvård.

Intensivvårdens målsättning

Verksamhetens övergripande målsättning omfattar:
Bästa medicinska och omvårdnadsmässiga resultat till lägsta personella och materiella resurs för samma typ och grad av sjukdom utan komplikationer.

Med ovanstående målbeskrivning finns möjlighet att mäta och presentera centrala och ändamålsenliga variabler i verksamhetsuppföljningen. En viktig uppgift för SIR är att verka för ökad standardisering i valda parametrar. Dessa nationella och internationella indikatorer medger uppföljning av utvecklingen över tid och jämförelser med andra.

Etiskt reglemente

SIR identifierade redan från början ett flertal situationer där uppgifter från registret kan vara intressanta för flera olika intressenter. I många fall kan användningen av uppgifterna vara känslig och syftet bakom kan behöva analyseras och offentliggöras. Därför har SIR skapat en process för hur en fråga om datauttag från SIR skall hanteras om den är mer krävande än vad som går att få fram ur vår öppna utdataportal. Det etiska reglementet är också grunden för att kunna bevilja möjligheter till forskning i registren. Webbplatsen skall kunna avspegla de projekt som successivt beviljas.