Avlidna på IVA – Mätetal

Riktlinje för uppföljning av avlidna under intensivvård  i samarbete med Socialstyrelsen och Nationella Expertgruppen för Organ- och Vävnadsdonation och Nationella Arbetsgruppen (NAG) Donation (Kunskapsstyrning).

För att öppna riktlinjen som PDF, se dokument för denna riktlinje

Version: 1.0

Fastställd: 2023-12-08 

Gäller från: 2024-01-01

Utdrag från dokumentet:

Denna nya riktlinje anpassar variablerna till införandet av DCD (donation efter cirkulationsstillestånd) som införts som klinisk rutin i ökande omfattning sedan 2019 samt utvecklar flera befintliga variabler (justeringar för att följa resultaten av utredning av donationsviljan där sådan genomförts samt resultaten av poliskontakt i de fall sådan tagits).

Ändringshistorik

2023-12-08 Version 1.0
Summering av innehållet i frågeformuläret:

1. Korrekt dokumenterat brytpunktsbeslut?
2.1 Möjlig donator? DBD eller DCD?
3.2 Varför togs inte kontakt med koordinator? Flera nya alternativ med anledning av DCD införande.
4. Utreddes donationsviljan?
4.1 Resultat av utredningen av donationsviljan?
4.1.1.1.3.Vårdnadshavare positiva till donation (Pat <18 år)
4.1.1.2 Positiv till donation till Annat medicinskt ändamål?
4.1.2.2. Tolkad negativ vilja (inkluderar närstående som är oense i tolkningen)
4.1.2.3. Vårdnadshavare negativa till donation (Pat <18 år)
4.1.3.1. Förmodat samtycke (inkluderar de fall där det är helt uteslutet att det finns närstående)
4.1.3.2. Ej förmodat samtycke (närstående finns men kan inte nås)
4.2 Varför utreddes inte donationsviljan? Flera nya alternativ med anledning av DCD införande.
5. Kontaktades polisen?
5.1.1 Resultat av poliskontakten?
6.2 Orsaker till utebliven organdonation. Flera nya alternativ med anledning av DCD införande.
6.2.2 Varför genomfördes inte DCD?
7.2. Längsta accepterade tidsintervall från avbrytande till cirkulationsstillestånd
7.3. Faktiskt tidsintervall från avbrytande till cirkulationsstillestånd
8. Granskad av DAL/DAS