Avlidna på IVA – Mätetal

Riktlinje för uppföljning av avlidna under intensivvård på IVA i samarbete med Socialstyrelsen och SKL Nationella vävnadsrådet

För att öppna riktlinjen som PDF, se dokument för denna riktlinje

Version: 6.0

Fastställd: 2016-09-23 

Gäller från: 2016-01-01

Utdrag från dokumentet:

"Denna riktlinje ska betraktas som en helt ny riktlinje för uppföljning av avlidna på IVA. Anledningen är att kunna följa de nya nationella mätetalen framtagna av Nationella rådet för organ, vävnad, celler och blod och som är till för att kvalitetssäkra organdonationer hos vårdgivaren. Detta innebär en väsentlig förändring i rapporteringen då definitionen av möjlig donator förändrats".

Avlidna på IVA fr.o.m. 2016-01-01

2018-05-08 Version 6.0
Tagit bort enskilda författare. Svenska Intensivvårdsregistret är ansvarig utgivare.
Ändrat under rubrik Kompletterande data utöver avlidna på IVA uppföljningen, punkt d till Huvudsaklig IVA-diagnos (ICD10)

2016-09-08 Version 5.0 
Tillägg i svarsalternativen för 3.1.1.8 ”Negativ inställning till organdonation framkommit” på önskemål från R-DAL/R-DAS i Sverige, då det speglar verkligheten

2016-04-27 Version 4.0
Tillägg i svarsalternativen för 4.2.1.7 ”Ej aktuellt, avlidne bedömd som ej medicinskt lämplig” då möjlig donator, diagnostik med direkta kriterier, kontakt med transplantationskoordinator efter diagnostik och då av transplantationsverksamhet bedömd som olämplig av medicinska skäl.

2016-03-02 Version 3.0
Tillägg i svarsalternativen för 3.1.1 ”Av transplantationsverksamhet bedömd som olämplig av medicinska skäl”. Observera att även xml-taggar för 3.1.1. i xml-specifikationen har lagt till/ändrats.

2015-06-12 Version 2.0
Ändring av text i svarsalternativ 3.1.1.2 ”Utveckling av eller manifest total hjärninfarkt kunde ej konstateras” till ”Total hjärninfarkt utvecklades ej”. Observera att även xml-taggen i xmlspecifikationen ändrats.