Inrapportering av data

Riktlinje för inrapportering av data till SIR. Under åren har det blivit allt tydligare att SIR:s tankar kring inrapportering måste samlas och tydliggöras till alla våra medlemmar. Denna riktlinje är därför framtagen kring de aspekter vi anser vara viktiga att beakta i samband med inrapportering av data samt hur det i praktiken går till

För att öppna riktlinjen som PDF, se dokument för denna riktlinje

Version: 6.0

Fastställd: 2019-01-20 

Gäller från: 2019-01-20

Utdrag från dokumentet:

"För att kunna rapportera data till SIR så måste intensivvårdsavdelningen minst rapportera grundläggande data för ett intensivvårdstillfälle (se riktlinje Grunddata -Vårdtillfälle). Den egna avdelningen anger därutöver sedan själva i valideringsprogrammet vilka övriga parametrar som man vill rapportera. SIR fastställer riktlinjer och rekommendationer för en enhetlig registrering. SIR tillhandahåller också en rapporteringsmall (xml-specifikation) samt ett webbaserat validerings- och inläsningsprogram (WebVal) utan kostnad. Xml-specifikationen används för att man på egna avdelningen ska kunna skapa en xml-fil från sitt egna IVA-system."

Inrapportering av data fr.o.m. 2019-01-20

2019-01-20 Version 6.0
Justerat text under rubrikerna Radera vårdtillfälle, Medverkan i kvalitetsregister och Valideringsparametrar

2018-05-07 Version 5.0
Tagit bort enskilda författare. Svenska Intensivvårdsregistret är ansvarig utgivare.

2015-10-22 Version 4.0 
Rejält omarbetad för att anpassas till nya valideringsprogrammet WebVal