Q4. Överflyttning till annan IVA p.g.a. egen resursbrist

När en intensivvårdsavdelnings samlade resurser överstigs kan det bli nödvändigt att av resursskäl överföra patient till annan IVA. Överflyttning av patienter mellan intensivvårdsavdelningar medför dels risker relaterade till själva transporten och dels risker i form av ofullständig informationsöverföring, fördröjd diagnostik och behandling, och förlängd intensivvårdstid. 

Överflyttning till annan IVA p.g.a. resursbrist

Diagrammet visar andel utskrivna till Annan IVA pga. "resursbrist hos oss".
Klicka här för att se fullständig rapport på utdataportalen