Behandlingsstrategi

I samband med inläggning på intensivvårdsavdelning av en patient med ett livshotande tillstånd skall ett dokumenterat beslut om behandlingsstrategi finnas i patientjournalen

I de flesta fall innebär detta full satsning det vill säga inga behandlingsbegränsningar. Under pågående vård med försämring, kan det bli aktuellt med behandlingsbegränsning – antingen att avstå från eller avbryta pågående livsuppehållande behandling.

Diagrammet nedan visar andel intensivvårdstillfällen där den rapporterade avdelningen registrerat att det finns ett dokumenterat beslut om behandlingsstrategi inom 24 timmar efter det att vårdtillfället påbörjats.

Behandlingsstrategi

Se rapporten på utdataportalen