Riktlinje för svensk intensivvård

För behörighet till webbformuläret krävs inloggning via SITHS-kort. 

Detta webbformulär samlar in data för att kunna redovisa om avdelningen uppfyller grundläggande delar av "Riktlinje för svensk intensivvård" utfärdad av Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård/Svenska Intensivvårdssällskapet (SFAI/SIS). Formuläret består i en serie frågor som bör besvaras minst årligen. Vid permanenta förändringar på avdelningen finns möjligheten att uppdatera registreringen, då webbformuläret är öppet under hela året. På Utdataportalen visas senaste registreringen för innevarande kalenderår.

Rapporteringen inkluderar även några frågor som syftar till att inhämta information som inte relaterar till särskilda delar av SFAI/SIS riktlinje men är av värde för tolkning och analys av andra data som rapporteras till SIR.

Utökad platsregistrering

Vi har även infört en mer detaljerad registrering av antal intensivvårdsplatser. Vi har valt rapporteringstillfällena för att täcka in verksamheten vid ordinarie drift samt under sommarperioden. Detta görs:

  • Tertial 1 - vecka 12
  • Tertial 2 - vecka 29
  • Tertial 3 - vecka 42

Möjlighet att registrera svar på frågorna finns således under hela året via detta webbformulär. Uppfyllande av kvalitetsindikatorn förutsätter dock rapportering minst en gång varje kalenderår.