Riskjusterad mortalitet/dödlighet

Standardiserad mortalitetskvot (SMR) utgör ett övergripande kvalitetsmått för intensivvården

Riskjusterad mortalitet beskriver den förväntade dödligheten för en grupp patienter med hänsyn tagen till sjukdomens typ, svårighetsgrad, patientens ålder och tidigare sjukdomar. Riskjustering får vi med hjälp av ett poängsystem SAPS3 som beskriver hur svårt sjuk patienten är vid ankomst till intensivvårdsavdelningen.Vid internationell jämförelse håller svensk intensivvård en hög standard.

Diagrammet - Den röda punkten visar SMR per avdelning. Den blå stapeln visar konfidensintervallet.

Riskjusterad mortalitet/dödlighet

Se rapporten på Utdataportalen