Nationella Kvalitetsindikatorer

SIR:s och SIS:s nationella kvalitetsindikatorer för intensivvård. (antagna vid årsmötet 2015-03-13).

För att öppna riktlinjen som PDF, se dokument för denna riktlinje

Version: 8.0

Fastställd: 2020-02-12

Gäller från: 2018-12-31

Utdrag från dokumentet:

SIR:s och SIS:s verksamheter syftar till att understödja svensk intensivvårds strävan att uppnå bästa möjliga medicinska och omvårdnadsmässiga resultat med lägsta möjliga personella och materiella resursåtgång. En del av detta stöd är användandet av kvalitetsindikatorer för att identifiera och motverka avvikelser och skillnader avseende vårdkvalitet. Syftet med kvalitetsindikatorer är därför också att initiera och underlätta lokalt förbättrings- och kvalitetssäkringsarbete.

Ändringshistorik

2020-02-12 Version 8.0 
Endast förtydligat text i Q6. Uppmärksammande av möjliga donatorer 
Indikatorn motsvarar, ”Andel uppmärksammade avlidna möjliga donatorer på IVA bland totala antalet avlidna möjliga donatorer”, enligt ”Kvalitetsindikatorer organdonation – avlidna” beslutade av Nationella rådet för organ, vävnader, celler och blod.

2018-03-12 Version 7.0
Under Q8. Användning av sederingsskala och sederingsmål har följande tagits bort Andel (%) av alla registreringstillfällen med invasiv ventilation där man samtidigt registrerar sederingsgrad med sederingsskala och patientens sederingsgrad motsvarar det dokumenterade sederingsmålet

2018-03-14 Version 6.0
Justerat under Mått för Q8. Användning av sederingsskala och sederingsmål:
Gäller för vårdtyp IVA och TIVA. Vårdtyp BIVA exkluderas.

2018-05-07 Version 5.0
Förtydligat Mått under Q7. Livsuppehållande behandling och behandlingsstrategi

2017-05-19 Version 4.0 
Q1. Förtydligande text under Q1 att frågorna 2, 3, 4, 5, och 8 hittas i SIR:s Registreringsinstruktion för svensk intensivvård.

2016-12-28 Version 3.0 
Q5. Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar är förändrad då indexvårdtillfälle tagits bort. Redovisas som antalet återinläggningar uttryckt i andel (%) av det totala antalet inskrivna vårdtillfällen. Några textjusteringar under avsnittet Q1 Följer Riktlinje för svensk intensivvård.