Influensa och virusinfektion

SIR har sedan 2014/2015 haft ett samarbete med Folkhälsomyndigheten att registrera alla influensafall som vårdats på intensivvårdsavdelningar i Sverige - SIRI (SIR-Influensaövervakning).

Bakgrund

Avsikten med SIRI är att så tidigt som möjligt kunna identifiera en ovanlig anhopning av sjukdomsfall, kartlägga svåra symtom och riskfaktorer, karaktärisera virus, monitorera IVA-belastningen samt följa effekter av åtgärder som vaccination och medicinering. Målet är också att i efterhand, inför ett nytt framtida hot, använda data som underlag för jämförande utvärderingar av bl.a. insatta åtgärders effekter. Nya luftvägsvirus uppkommer med regelbundenhet och har vid flera tillfällen de senaste åren gett upphov till epi/pandemier som t.ex. MERS/SARS och senast COVID-19 (Coronavirus Disease) orsakat av SARS-Cov-2. COVID-19 har varit möjligt att registrera i SIRI sen mars 2020.

Rapportering i SIRI

SIRI är öppen för registrering året om. Samtliga patienter med laboratorieverifierad influensa eller COVID-19 som vårdas på IVA ska rapporteras så snart det är möjligt efter vårdstart. Tänk på att ange samma tid för vårdtillfällets start i protokollet så att det stämmer överens med det vårdtillfälle som skickas till SIR.

Samtliga vårdtillfällen ska registreras, även om samma patient riskerar att registreras flera gånger, eller av flera avdelningar, vid en återinläggning eller transport. Detta beror dels på att inrapporteringen matchas mot inrapporterat vårdtillfälle när det kommer in till SIR, och då kan vi se total vårdtid och t.ex. alla åtgärder som är utförda. Dels för att portalen visar antal registrerade vårdtillfällen d.v.s. speglar verkligheten om belastningen på IVA. Dubbelregistreringar av unika id kommer att gallras bort av Folkhälsomyndigheten.