Influensa och virusinfektion

För behörighet till webbformuläret krävs inloggning via SITHS-kort. 

Aktuellt

Spridningen av Corona virus - COVID-19. År 2020 står världen inför konsekvenserna av spridningen av ett nytt coronavirus, sedermera döpt till Covid-2019. Viruset spreds först i staden Wuhan i Kina och fick en massiv spridning i stora delar av Kina för att sen snabbt spridas över flera världsdelar. Vecka 11 2020 förklarade WHO att en ny pandemi förelåg. I skrivande stund (mars 2020) är det inget som talar för att detta virus sprids luftburet utan via kontakt- och droppsmitta.

Vilka fall ska rapporteras?

Samtliga patienter med laboratorieverifierad influensa och COVID-19 som vårdas på IVA ska rapporteras. Samtliga vårdtillfällen ska registreras, även om samma patient riskerar att registreras flera gånger, eller av flera avdelningar, vid en återinläggning eller transport. Detta beror dels på att inrapporteringen matchas mot inrapporterat vårdtillfälle när det kommer in till SIR, och då kan vi se total vårdtid och t.ex. alla åtgärder som är utförda. Dels för att portalen visar antal registrerade vårdtillfällen dvs speglar verkligheten om belastningen på IVA. Dubbelregistreringar av unika id kommer att gallras bort av FoHM

När ska man rapportera?

Ett fall ska registreras så snart det är möjligt efter vårdstart. SIRI är aktivt året runt, och inte bara begränsat till influensasäsongerna. Influensafall som uppträder under sommaren och behöver intensivvård är av särskilt stort intresse, då detta kan vara första signalen på ett nytt, pandemiskt eller mer virulent virus.

Folkhälsomyndigheten (FoHM) och SIR har ett samarbete med målet att skapa ett rapporteringssystem av patienter som vårdas på IVA med laboratorieverifierad influensa och COVID-19. Avsikten är att så tidigt som möjligt identifiera en ovanlig anhopning av fall, kartlägga svåra symtom och riskfaktorer, karakterisera virus och kunna följa IVA-belastningen och effekter av åtgärder som vaccination samt medicinering. Målet är också att i efterskott, inför ett nytt framtida hot, att data ska kunna vara underlag för jämförande utvärderingar.