Influensa och virusinfektion

Avsikten med SIRI var i första hand att rapportera in alla IVA-vårdade influensapatienter. Men nu finns även möjlighet att rapportera in annan svår luftvägssjukdom som sprids via de övre luftvägarna t.ex. MERS-CoV, COVID-2019 samt respiratoriskt syncytialvirus [RSV].

Aktuellt

Från november 2021 inkluderas RS-virus i SIRI registreringen. Detta på grund av rådande omständigheter med en ökning av RS-patienter och för att få en samlad bild över belastningen på intensivvården.

Rapportering i SIRI

Samtliga patienter med laboratorieverifierad influensa, COVID-19 och RS-virusinfektion som vårdas på IVA ska rapporteras så snart det är möjligt efter vårdstart. Samtliga vårdtillfällen ska registreras, även om samma patient riskerar att registreras flera gånger, eller av flera avdelningar, vid en återinläggning eller transport. Detta beror dels på att inrapporteringen matchas mot inrapporterat vårdtillfälle när det kommer in till SIR, och då kan vi se total vårdtid och t.ex. alla åtgärder som är utförda. Dels för att portalen visar antal registrerade vårdtillfällen dvs speglar verkligheten om belastningen på IVA. Dubbelregistreringar av unika id kommer att gallras bort av FoHM.