Frågor och svar

Tidigare frågor och svar finner du med hjälp av filtrera och sortera. Välj att filtrera efter datum, bokstavsordning alternativt kategori.

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Kategorier

Ämne: Komplikationsregistrering SK-050

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
28 april 2022 kl. 15:31
Fråga
Avsändare: Region Jönköping

  1. Åtgärdskod QD004 beskrivs hos Socialstyrelsen som ”QD004 - Skötsel av central venkateter - Skötsel av central venkateter och övervakning av funktion och tecken på komplikation, inklusive subkutan injektionsport. ICF b415”. Vi tolkar det som att bruk/skötsel av befintlig Venport ska rapporteras med denna kod, är det korrekt?
  2. Om någon av t.ex. åtgärderna SP752 (implantation av vaskulär injektionsport via vena femoralis) eller SP799 (implantation av vaskulär injektionsport UNS) anges i kombination med komplikationen SK-050 så ges inget valideringsfel för utebliven ”kvalificerande åtgärd på vårdtillfället innan en ’SK-050’ inträffade”. Ska man tolka det som att infektion i venport ska registreras som komplikation med kod SK-050?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Svaret är ja på båda frågorna. Detta ska förtydligas i nästa uppdatering av åtgärdsregistreringsriktlinjen, men gäller (otydligt) redan.

Ämne: Trakeostomi

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
20 april 2022 kl. 14:53
Fråga
Avsändare: Region Västerbotten

Angående åtgärden trakeostomi och hur den rapporteras: Vad som händer om man skickar flera GBB00 eller GBB03 på samma vårdtillfälle? Man kan förstås bara göra en trakeostomi, men ibland slinker det in två åtgärdskoder inom samma vårdtillfälle beroende på hur läkarna markerar i journalsystemet, så jag ville bara kolla om det korrigeras hos SIR, eller om jag måste åtgärda rapporteringen på min sida.

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Ämne: VTS Speciell behandling och vårdåtgärder

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
25 mars 2022 kl. 12:56
Fråga
Avsändare: Region Jönköping

Under indikator 9 Speciell behandling och vårdåtgärder, finns Terapeutisk hypotermi med som åtgärd under 3 poäng. Vid hjärtstopp så använder man numera Aktiv temperaturreglering dvs strävar mot normotermi med hjälp av kylning/värmning. Terapeutisk hypotermi avser avsiktlig kylning enligt er förklaring. Ska inte Aktiv temperatur reglering finnas med eller jämställer ni dessa åtgärder?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Vi har justerat och ändrat texten i förklaringen till - 
Inducerad hypotermi/Aktiv temperaturreglering. Åtgärder när man värmer eller kyler patient till hypotermi alternativt normotermi. 

Se uppdaterad riktlinje

Ämne: VTS Indikator 1 Dokumentation av övervakning

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
22 mars 2022 kl. 13:52
Fråga
Avsändare: Region Jönköping

I E-learning för VTS i utbildningsportalen står det under indikator 1 Dokumentation av övervakning, att signering av läkemedel och "dropp" ger poäng. Stämmer det att det ger poäng under denna indikator? Det har inte framgått i tidigare instruktioner för denna indikator.

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Det stämmer, all dokumentation eller aktiv registreringsåtgärd räknas. Dokumentation av flera parametrar vid samma tillfälle räknas som 1 dokumentation.

Ämne: VTS indikator 4 Sår, drän, sond och stomi

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
22 mars 2022 kl. 13:47
Fråga
Avsändare: Region Jönköping

I e-learning för VTS i utbildningsportalen blev det lite oklart hur man räknar tiden för såromläggning. I patientfallet så verkades tiden räknades samman när det var fler personer vid omläggningen. Kan ni förtydliga hur ni räknar ut tiden för såromläggning?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Varje påbörjad 10 minuters intervall är 1 sårvårdstillfälle, t.ex. 20 minuter är 2 sårvårdstillfällen.

Ämne: Åtgärdskod DV032

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
16 mars 2022 kl. 13:39
Fråga
Avsändare: Region Jönköping

Vad är intentionen med att rapportera DV032? I huvuddokumentet står det: 2019-03-07 Version 26.0 Lagt till förklaring för åtgärden DV032 ”Aktiv temperaturreglering UNS”. Avser åtgärd där man värmer/kyler patienten med hjälpmedel (ej hjärt-lungmaskin) och siktar mot normotermi. Gäller åtgärdskoden verkligen för alla åtgärder som görs för att värma eller kyla? Inkluderas varmlyftstäcke, vätskevärmare, varma filtar mm. Finns det anledning att skilja på aktiv temperaturreglering vid hjärtstopp och värmning med varmlyftstäcke av patient som kyls av CRRT-behandling? Flera olika processer som genererar samma åtgärdskod kan överlappa varandra utan att de skiljs åt.

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

"Åtgärdskoden DV032 används när man värmer/kyler patienten med hjälpmedel (ej hjärt-lungmaskin) och siktar mot normotermi. Om flera metoder används samtidigt räcker med en registrering". - Anser att det inte är ändamålsenligt att registrera t.ex. vätskevärmare och värmetäcke separat oavsett om de används parallellt eller den ena efter den andra.