Uppföljningsmottagning

Utformningen av uppföljningsmottagning efter IVA kan förekomma i olika varianter och för vissa IVA saknas den helt

För SIR är målsättningen med uppföljningsverksamhet för dig och dina närstående att hjälpa och stödja er till en god hälsorelaterad livskvalitet efter intensivvården genom:

  • att ge er möjlighet att samtala om vårdtiden på intensivvårdsavdelningen (IVA) med intensivvårdspersonal som har kunskap och kännedom om verksamheten
  • att identifiera fysiska och psykiska problem relaterat till intensivvård
  • att erbjuda stöd, information och råd till er samt
  • att återföra kunskap till verksamheten vilket kan generera förändringar i vård- och behandlingsrutiner som har betydelse för patienters välbefinnande (såväl under som efter intensivvårdstiden) och tillfrisknande

Hur går det till?

Du som vårdats på IVA kallas till uppföljningsmottagningen en tid efter utskrivning från IVA. Ta gärna ta med dig en närstående. På uppföljningsmottagningen får du samtala med personal från IVA. De går gemensamt igenom din journal från vårdtiden och du får möjlighet att diskutera frågor rörande din vård och behandling.

Dagbok

På vissa IVA skrivs en dagbok under vårdtiden. Dagboken kan hjälpa dig att minnas, men också ge dig en ökad förståelse för hur det var under den tid som du själv kanske inte minns så mycket av. I dagboken kan det finnas fotografier som kan hjälpa dig att få en klarare bild över hur det var att ha vårdats på IVA. Bilderna kan också förklara för dig att de overklighets upplevelser och mardrömmar du eventuellt haft oftast inte är sanna.

Fler besök vid behov

Om det finns behov får du och din närstående komma tillbaka till uppföljningsmottagningen efter ytterligare några månader. För barn under 16 år har SIR inte något särskilt uppföljningsprogram.

Hälsorelaterad livskvalitet

Som ett ytterligare led i vår uppföljning rekommenderar SIR:s även att mäta din hälsorelaterade livskvalitet via en hälsoenkät. Det innebär hur din hälsostatus, till exempel sjukdom eller funktionsnedsättning, påverkar din livskvalitet. Resultatet från denna ligger även den som grund till samtalet på uppföljningsmottagningen. För att kunna följa din hälsoutveckling över tid ombeds du även att fylla i hälsoenkäten vid ett par senare tillfällen. Om du väljer att inte komma till uppföljningsmottagningen kan vi istället skicka hälsoenkäten hem till dig via post. Förutom att följa din hälsa över tid används hälsoenkäten till att på gruppnivå se hur effektiv behandlingen på intensivvården är i syfte att förbättra intensivvården för patient och verksamhet.

Närstående

Närstående kan delta vid mottagningsbesök om patient så önskar eller att intensivvårdspersonalen bedömer att det är av värde eller nödvändigt för patienten. Närstående till avlidna kan på vissa IVA även erbjudas ett besök till uppföljningsmottagningen (i samband med utlämnandet av dagbok och foton)