COVID-19 i svensk intensivvård

Svenska Intensivvårdsregistret får data inrapporterat om de fall av Covid-19 som hamnar på svenska intensivvårdsavdelningar. Hur snabbt SIR får data beror på lokala rutiner för rapportering och lokala it-system. Åldersspannet mellan den yngsta och den äldsta som lagts in på intensivvårdsavdelning p.g.a. Covid-19 är stort. Majoriteten är män.

Observera  att antalet patienter skiljer sig från antalet vårdtillfällen eftersom en del patienter överflyttats från en intensivvårdsavdelning till en annan. 
Tabell och diagram på denna sida är länkade från vår Utdataportal och uppdateras därmed kontinuerligt

Antal som intensivvårdas med COVID-19 per dag

Rapporten bygger på intensivvårdsavdelningarnas registrering till SIR med uppmaning att registrera dagligen innan kl. 11. Orange färg i stapeln indikerar att någon eller några avdelningar inte rapporterat aktuellt datum. För att se regionvis - öppna rapporten på Utdataportalen.
Klicka här för att se fullständig rapport på utdataportalen

Nyinskrivna vårdtillfällen med Coronavirus

Diagrammet visar antal inrapporterade vårdtillfällen med Covid-19 grupperat på datum. Observera att antalet patienter skiljer sig från antalet vårdtillfällen eftersom en del patienter överflyttats från en intensivvårdsavdelning till en annan.
Klicka här för att se fullständig rapport på Utdataportalen

Ålder- och könsfördelning - Coronavirus

Diagrammet visar antalet intensivvårdstillfällen med Coronavirus fördelat på ålder och kön. Observera att antalet patienter skiljer sig från antalet vårdtillfällen eftersom en del patienter överflyttats från en intensivvårdsavdelning till en annan.
Klicka här för att se fullständig rapport på Utdataportalen

Riskgrupper - Coronavirus

Diagrammet visar andel intensivvårdstillfällen med Covid-19 per riskgrupp och kön. Observera att antalet patienter skiljer sig från antalet vårdtillfällen eftersom en del patienter överflyttats från en intensivvårdsavdelning till en annan.
Klicka här för att se fullständig rapport på utdataportalen

Vårdtillfällen - Coronavirus

Diagrammet visar totalt antal inrapporterade intensivvårdstillfällen med Covid-19 per avdelning. Diagrammet visar inte om patienten är utskriven. Observera att antalet patienter skiljer sig från antalet vårdtillfällen eftersom en del patienter överflyttats från en intensivvårdsavdelning till en annan.
Klicka här för att se fullständig rapport på Utdataportalen

Rapporterade vårdtillfällen med Coronavirus, kumulativt

Diagrammet visar summan av rapporterade intensivvårdstillfällen med Covid-19 (kumulativt). Observera att antalet patienter skiljer sig från antalet vårdtillfällen eftersom en del patienter överflyttats från en intensivvårdsavdelning till en annan.
Klicka här för att se fullständig rapport på utdataportalen