Viktig information från Folkhälsomyndigheten - Influensa

På begäran av Folkhälsomyndigheten skickas följande information och vädjan om typning av influensafall på IVA i Sverige. De skriver:
"Vi har sett ett ökat antal patienter på IVA med influensa, främst influensa A under de senaste veckorna. Få av patienterna får sina prover subtypade till influensa A(H3N2) respektive A(H1N1)pdm09. Eftersom vi har båda typerna cirkulerande i Sverige är det av vikt att veta hur fördelningen ser ut bland de svårt sjuka."

Önskemål om influensapositiva prover från IVA-vårdade

Stort tack för er värdefulla rapportering om IVA-vårdade patienter med influensa respektive covid-19. Uppgifterna följs löpande och utgör en viktig del i Folkhälsomyndighetens övervakning. Sammanfattande statistik och lägesbedömning återrapporteras via veckorapporterna.

Prover från IVA-vårdade patienter

Vid detektion av influensa hos en IVA-vårdad patient önskar vi att provet skickas till Folkhälsomyndigheten för sub-/linjetypning samt vidare karaktärisering. För att detta ska kunna ske behöver laboratorierna information om IVA-vård genom remissen, skriv exempelvis ”IVA-vårdad patient, subtypning behövs” på remissen. Om det regionala laboratoriet har möjlighet att göra subtypning är det värdefullt om den analysen görs på plats, innan provet skickas vidare till Folkhälsomyndigheten.

Bakgrund

Vi ser att det är en låg andel av patienterna på IVA med influensa A som får sina prover subtypade till influensa A(H3N2) respektive A(H1N1)pdm09. Av hittills 129 rapporterade patienter med influensa A är det endast 19 som har anmäld uppgift om subtyp av influensa A (15 procent). Eftersom vi har båda typerna cirkulerande i Sverige är det av vikt att veta hur fördelningen ser ut bland de svårt sjuka. I förlängningen även för att följa eventuella förändringar i allvarlighetsgrad eller riskgrupper per subtyp.

Mer info

Sjukdomsinformation om influensa

Aktuell influensarapport (uppdateras fredagar)

Frågor om Folkhälsomyndighetens viruskaraktärisering riktas med fördel till
inflanalyser@folkhalsomyndigheten.se