Presentation av riskjusterad mortalitet

För diskussion av olika sätt att presentera mortalitet

Riskjustering kan presenteras på olika sätt för att få ett tydligare sammanhang och för att underlätta att hitta förbättringsinriktningar när behov finns.

Läs mer i bilagan som finns under riktlinjen Riskjustering

Länk till denna bilaga kommer att finnas under förklaringstexterna på Utdataportalen som hör till grafer under riskjustering.