Rapportera COVID-19 till SIRI

Nu är webbformuläret uppdaterat för att direkt
kunna ange COVID-19

Rapportera alla fall av COVID-19 och influensa i SIRI.  

Alla vårdtillfällen ska registreras snarast möjligt efter vårdtillfällets start på IVA, även om det tidigare har registrerats på någon IVA. Detta för att följa den totala vårdtiden, åtgärder mm. FoHM sorterar sedan själva ut dubbletter av personer. 

Pappersversion för utskrift är uppdaterad