SVT:s Uppdrag granskning om IVA-mortalitet

Svenska Intensivvårdsregistret kan inte påvisa skillnader i vårdkvalitet vid COVID-19

Det har i media påståtts att Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) visar på stora skillnader i kvaliteten på intensivvård vid COVID-19. Detta påstående stämmer inte. Mortaliteten efter intensivvård för COVID-19 skiljer sig förvisso mellan avdelningar och regioner, men för att kunna dra slutsatsen att detta skulle bero på kvaliteten på själva intensivvården krävs en fördjupad analys och mycket kunskap om de unika förutsättningarna på varje enskilt sjukhus. Det finns flera faktorer som gör jämförelser besvärliga, några nämns här nedan.

På många avdelningar är antalet som avlidit i COVID-19 relativt lågt. Det innebär att slumpen kan förklara stora variationer.

Under pandemin har patienterna överförts mellan olika intensivvårdsavdelningar på grund av platsbrist. SIR:s utdataportal visar vårdtillfällen, en patient som flyttas mellan avdelningar räknas därmed flera gånger. Om det finns skillnader i vårdkvalitet mellan avdelningar, hur ska detta tas hänsyn till i analyserna för patienterna som vårdats på flera intensivvårdsavdelningar?

Risken att avlida är olika stor för olika patienter. Ålder är självklart viktig, men det finns även andra viktiga riskfaktorer. Om hänsyn inte tas till vilka patienter som vårdas på respektive intensivvårdsavdelning kan felaktiga slutsatser dras. De riskjusteringsinstrument som används i intensivvården är till dags datum inte anpassade för COVID-19.

COVID-19 varierar kraftigt i svårighetsgrad, från ringa symtom till svår sjukdom och ibland död. Beroende på vårdnivån på framför allt andningsvård på andra avdelningar än IVA på respektive sjukhus så hamnar i vissa fall mindre sjuka patienter antingen på IVA eller på en annan avdelning. Om endast de svårast sjuka hamnar på IVA så blir dödligheten på IVA följaktligen högre, även om kvaliteten på intensivvården är densamma.

Hur det går för patienterna beror inte bara på intensivvården utan även på kvaliteten på och förutsättningarna för övrig vård, såväl före inläggning på IVA som efter utskrivning från IVA.

Det påstås också att man behandlar olika och att det finns ett bästa sätt att utföra vården på som inte alla följer. Att det skulle finnas en behandling som har så stor effekt på dödligheten och ändå inte kunnat visas i det otal vetenskapliga studier som gjorts i världen under pandemin är osannolikt. När det gäller effektiva behandlingar och rekommendationer så har intresset inom intensivvården varit stort och de rekommendationer som finns har anammats snabbt.

Sammantaget så krävs en avancerad analys för att möjligen kunna avgöra om det finns kvalitetsskillnader i given intensivvård. Därtill krävs det kunskaper om lokala förutsättningar och omgivande resurser. Det behövs information även om de patienter som inte vårdas på IVA. Denna detaljupplösning i sjukdomsgrad och vårdprocess finns inte hos SIR.

Mer om mortalitetsskillnader och möjliga förklaringar vid intensivvård för COVID-19 går att läsa i SIR:s årsrapport för 2021.

Årsrapport för 2021 (PDF)