Vaccinerad - Definition vid registrering

Det har inkommit en rad frågor till SIR angående vår registrering av vaccinationer och skillnader som rapporterats mellan våra data och data som presenterats från Folkhälsomyndigheten (Fohm)

Svenska Intensivvårdsregistrets definition

Det intensivvårdsavdelningarna registrerar och SIR presenterar är om en vaccination är given eller inte. Intensivvårdsavdelningarna har registrerat okänt i de situationer där tillgängliga data ej finns vid registreringstillfället. Se bild nedan.

Utdrag från riktlinjen

SIR har haft en diskussion med Fohm om att SIR skulle byta till deras definition angående ”vaccinationsstatus” men gemensamt beslutat att behålla den definition som användes när SIR påbörjade registreringen av vaccinerad. Det finns flera argument varför vi valt denna linje.

  1. Det kan vara bättre att fortsätta med befintlig datainsamling, och låta den vara densamma under pandemin.
  2. Det är enklast att hitta data angående given spruta eller inte.
  3. Tid mellan vaccination och insjuknandedatum behöver ej räknas ut.

Folkhälsomyndighetens definition

Folkhälsomyndigheten har publicerat rapporten:
Skyddseffekt av vaccination mot covid-19 i åldersgrupperna 65 år och äldre.

Definitionen som används i rapporten är:

  • Ovaccinerade (fram till dos ett +21 dagar)
  • Vaccinerade med dos ett +21 dagar eller mer (fram till dos två +14 dagar)
  • Vaccinerade med dos två +14 dagar eller mer

Fohm analyserar även vaccinationsgenombrott och effekten av vaccinationsprogrammet mot Covid-19. Fohm använder då det Nationella vaccinationsregistret där det finns fullständig information inklusive datum för när respektive dos är given. I analysen använder då Fohm en särskild definition för genombrottsinfektioner utifrån när personer förväntas ha fått fullt skydd.

Definition som används av Fohm vid framställning av statistik om genombrottsinfektioner är:

  • Ovaccinerade – personer som inte vaccinerats innan de insjuknade eller provtogs för covid-19.
  • Genombrottsinfektioner – personer som vaccinerats med två vaccindoser, och det sedan gått minst två veckor innan personen insjuknade eller provtogs.

 

Avslutningsvis är det dock viktigt (som alltid) att poängtera att data kan redovisas på olika sätt och kunskap om bakgrunden är viktig.